НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

 

Система за е-връчване

 

Предвид създадената ситуация и ограничаване, противодействие и превенция от разпространение на коронавирус COVID–19 РЗИ-Кърджали, препоръчва да се използват електронните канали за комуникация, както следва:

 

Система за сигурно електронно връчване – Системата дава възможност за водене на кореспонденция по електронен път /подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др./ към и от администрацията, без да е необходимо от физическо присъствие на място. Държавна агенция „Електронно управление“ поддържа и администрира системата, като е важно да се знае, че комуникацията чрез системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща, като е в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 г., чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронно управление. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхранение на електронни документи от публични органи, физически и юридически лица.

По електронна поща на адрес: rzi.kardjali@gmail.com – всички прилагани документи трябва да бъдат подписани с КЕП
Забележка:
Всички административни услуги могат да бъдат заявени по електронен път.
При всички електронни канали за заявяване на услуга може да се изисква идентификация с КЕП (Квалифициран електронен подпис) или ПИК на НОИ.
Резултатът от заявената услуга може да получите по електронен път с или с лицензиран пощенски оператор.
Гореща линия: 0361 / 6 02 73

 

 

АНТИКОРУПЦИЯ

 

ГОРЕЩА ЛИНИЯ

 

0361 / 6 02 73

 

Телефон за контакти, на който гражданите могат да получат информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19

 

0361 / 6 02 81

0884 331 650

 

ОТ ПЪРВИ ЮНИ 2012 Г. E В СИЛА ПЪЛНАТА ЗАБРАНА НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В ЗАКРИТИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА И В НЯКОИ ОТКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА
(ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО, ДВ, бр. 40 от 29.05.2012 г.)

E - сигнали на : bezdim.rzikj@gmail.com

 

ВРЪЗКИ ОТНОСНО:  Информация за COVID-19

 

07.04.2020 Заповед № РД-01-165/07.04.2020 - Заповед на директора на РЗИ-Кърджали

06.04.2020 Заповед № РД-01-184/06.04.2020 - с която МЗ въвежда в експлоатация Национална информационна система за борба с COVID-19

06.04.2020 Заповед № РД-01-183/06.03.2020 - за влизането в България и поставянето под карантина

06.04.2020 Заповед № РД-01-179/06.04.2020 - за кооперативните и фермерски пазари, обработването на земеделски площи, дейностите по отглеждане на селскостопански животни и др.

02.04.2020 Заповед № РД-01-172/02.04.2020 - за допълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.

01.04.2020 Ръководство за превенция и контрол на COVID-19

31.03.2020 Заповед № РД-01-169/31.03.2020 - за изменение

31.03.2020 Заповед № РД-01-158/31.03.2020 - за допълнение на Заповед № РД-01-157/30.03.2020 г. на директора на РЗИ-Кърджали

30.03.2020 Заповед № РД-01-168/30.03.2020 - за допълнение на Заповед № РД-01-124/19.03.2020 г.

30.03.2020 Заповед № РД-01-157/30.03.2020 - Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на област Кърджали до 13.04.2020 г.

27.03.2020 Заповед № РД-01-165/27.03.2020 - с която се изменя Заповед № РД-01-129/16.03.2020 г. за изолация на потвърдените случаи на COVID-19
27.03.2020 Заповед № РД-01-159/27.03.2020 - за определяне на лечебните заведения, които да извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19

26.03.2020 Заповед № РД-01-158/26.03.2020

26.03.2020 Заповед № РД-01-154/26.03.2020 - с която се удължават въведените противоепидемични мерки до 12 април, включително

26.03.2020 Заповед № РД-01-153/25.03.2020 - с която се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове в областните центрове

26.03.2020 Брошура COVID-19

25.03.2020 Заповед № РД-01-152/25.03.2020 - с която се отменя временна забрана за влизане у нас на тежкотоварни автомобили, пътуващи за Турция

25.03.2020 Заповед № РД-01-149/25.03.2020 - за временна забрана за влизане у нас на тежкотоварни автомобили, пътуващи за Турция

24.03.2020 Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г 

22.03.2020 Заповед № РД-01-145/22.03.2020

22.03.2020 Заповед № РД-01-144/22.03.2020

20.03.2020 Заповед № РД-01-143/20.03.2020 - с която се въвеждат нови противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 г.

20.03.2020 Заповед № РД-01-140/19.03.2020 - която допълва Заповед № РД-01-130/17.03.2020 г.

19.03.2020 Заповед № РД-01-139/19.03.2020 - която допълва противоепидемичните мерки, въведени на територията на България

17.03.2020 Заповед № РД-01-131/17.03.2020 - която допълва Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.
17.03.2020 Заповед № РД-01-130/17.03.2020 - във връзка с усложняващаща се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната

16.03.2020 Заповед № РД-01-128/16.03.2020 - Наредбата за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на Република България и във връзка с обявената от СЗО пандемия
16.03.2020 Заповед № РД-01-127/16.03.2020 - за временна забрана влизането на територията на Р България на лица, пристигащи от...
14.03.2020 Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространиение на COVID-19
14.03.2020 Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. (актуализирана)
13.03.2020 Заповед № РД-01-124/13.03.2020 на МЗ за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България до 29.03.2020
На вниманието на мед. специалисти: Основни стъпки и поведение при идентифициране на пациенти със съмнение за COVID-19
Предпазни мерки Коронавирус

Актуална информация от МЗ за коронавирус COVID-19 /за граждани и медицински специалисти/

Актуална информация от НЦЗПБ

Как да се предпазите от COVID-19 и да намалите разпространението му?

 

 

 

Регионална здравна инспекция - Кърджали е структура на Министерство на здравеопазването, създадена с ПМС № 1/06.01.2011г. (ДВ бр. 5/14.01.2011г.) в сила от 14.01.2011г. във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за здравето. Осъществява своите функции в съответствие с Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции (РЗИ).

 

РЗИ - Кърджали реализира държавната здравна политика на територията на област Кърджали с управление и администриране, достъпно за наблюдение и външен контрол. Осъществява следните дейности:

- извършва регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност по чл. 2”а” от Закона за лечебните заведения и осъществява контрол по извършената регистрация, сигнали и жалби на граждани;

- организира и контролира дейността по медицинската експертиза и на регионалната картотека на медицинската експертиза;

- събира и обобщава статистическата информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа в област Кърджали;

- упражнява контрол върху заразните болести и извършва дейности по имунизационния календар на Р България;

- извършва микробиологични, вирусологични, паразитологични и генетични изследвания в своите модерно оборудвани лаборатории;

- извършва контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa;

- извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене и за реклама и продажба на алкохолни напитки;

- извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда с анализ и оценка на влиянието им върху човешкото здраве;

- наблюдава, оценява и контролира шума в урбанизираните територии и обществените сгради, замърсителите в храни и питейните води;

- извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите като реализира дейности по международни и национални профилактични програми;

- оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве;

- участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти за опазване и подобряване на общественото здраве.

            Работно време: 8.30 - 12.00 и 12.30 - 17.00 часа от понеделник до петък.

            Работно време на звеното за административно обслужване: от 8:30 часа до 17:00 часа без прекъсване.

Интегрирана система за управление на качеството

 


Всички права запазени - РЗИ Кърджали - 2011