МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ

 

 

 

 

 

03 юни 2024г.

 

                                                        Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности 
 

 

База за обучение

Специалност

Брой обявени свободни длъжности за специализанти

Начална дата за подаване на документи

Крайна дата за подаване на документи

Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт)

Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)

 

1.

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД град Кърджали

Ендокринология и болести на обмяната 1 31.05.2024г. 30.06.2024г. 0361/68 249 НЕ

 

03 април 2024г.

 

                                                        Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности 
 

 

База за обучение

Специалност

Брой обявени свободни длъжности за специализанти

Начална дата за подаване на документи

Крайна дата за подаване на документи

Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт)

Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)

 

1.

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД град Кърджали

Акушерство и гинекология

 

1

 

02.04.2024г.

 

02.05.2024г.

 

0361/68 249

 

НЕ

 

2.

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД град Кърджали

Ендокринология и болести на обмяната

 

1

02.04.2024г.

02.05.2024г.

 

0361/68 249

 

НЕ

 

3.

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД град Кърджали

Образна диагностика

 

1

02.04.2024г.

02.05.2024г.

 

0361/68 249

 

НЕ

 

24 януари  2024г.

На вниманието на всички лечебни заведения за извънболнична помощ
 

ГОДИШНА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2023/2024

На основание чл.6 ал.3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 1 от 27.02.2013 г. на Министъра на здравеопазването и чл. 20 от Закона за статистиката,  както и чл.10, ал.1, т.6 и чл.27, ал.3 от Закона за здравето:

Всички лечебни заведения за извънболнична помощ (ДКЦ, МЦ, Индивидуални и групови практики за първична медицинска/дентална помощ, Индивидуални и групови практики за специализирана медицинска помощ, Амбулатории за здравни грижи), независимо дали са извършвали дейност през 2023 г., следва да попълнят електронни формуляри за медико-статистическа отчетност. Лечебните заведения, които нямат дейност през годината, следва да попълнят само отчет 365О-23 в частта за персонал и апаратура.

 

Отчетите следва да изпратите на хартиен носител или на електронна поща rcz.kj@abv.bg , в срок до 16.02.2024 г.

 

Лечебните заведения, не предоставили в срок или предоставили неверни данни, подлежат на санкции съгласно чл.228 от Закона за здравето, във връзка с чл.13, ал.3 от Наредба 1/27.02.2013 на МЗ, както и по реда на чл.52, ал.1 от Закона за статистиката.

Телефон за връзка при възникнали въпроси по отчетите: 0885661197

 

ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

 

Отчет: 365О-23

- Отчет

 

Приложения: 2,3,4,5,6

- Приложение 2

- Приложение 3

- Приложение 4

- Приложение 5 и 6


ГРУПОВИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

 

Отчет: 365О-23

- Отчет

 

Приложения: 2,3,4,5,6

- Приложение 2

- Приложение 3

- Приложение 4

- Приложение 5 и 6

 

ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

 

Отчет: 365О-23

- Отчет

 

Приложения: 2,3,4,5,6, 367р,372р

- Приложение 2

- Приложение 3

- Приложение 4

- Приложение 5 и 6

- Приложение 367р

- Приложение 372р

 

АИП СМП по психиатрия попълват задължително и раздели от VI.1 до VI.5 в отчет 365О-23;

АИП СМП по КВ болести попълват задължително и раздели от VII.1 до VII.2 в отчет 365О-23, както и отчет 367p

АИП СМП по пневмология и фтизиатрия попълват задължително и раздели от IX.1 до IX.2 в отчет 365О-23, както и отчет 372p

 

ГРУПОВИ ПРАКТИКИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

 

Отчет: 365О-23

- Отчет

 

Приложения: 2,3,4,5,6,367р,372р

- Приложение 2

- Приложение 3

- Приложение 4

- Приложение 5 и 6

- Приложение 367р

- Приложение 372р

  

ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 

Отчет: 365О-23

- Отчет

 

Приложения: 1, 9

- Приложение 1

- Приложение 9

 

Практиките, които разполагат със собствен рентгенов апарат за дентални графии, задължително попълват и приложение 9 за извършените рентгенови изследвания. Броят им трябва да съвпада с ш.15 на раздел X.2 в отчет 365О-23 – брой рентгенови изследвания

 

 ГРУПОВИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 

Отчет: 365О-23

- Отчет

 

Приложения: 1, 9

- Приложение 1

- Приложение 9

 

Практиките, които разполагат със собствен рентгенов апарат за дентални графии, задължително попълват и приложение 9 за извършените рентгенови изследвания. Броят им трябва да съвпада с ш.15 на раздел X.2 в отчет 365О-23 – брой рентгенови изследвания

 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ

 

Отчет: 365О-23

- Отчет

 

Приложения: 2,3,4,5,6,9,11,367р,372р

- Приложение 2

- Приложение 3

- Приложение 4

- Приложение 5 и 6

- Приложение 9

- Приложение 11

- Приложение 367р

- Приложение 372р

 

САМОСТОЯТЕЛНИ МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ

 

Отчет: 365О-23

- Отчет

 

Приложения: 9,11

- Приложение 9

- Приложение 11

  

САМОСТОЯТЕЛНИ МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ЛАБОРАТОРИИ

 

Отчет: 365О-23

- Отчет

 

Приложения: 

- Приложение

 

АМБУЛАТОРИИ ЗА ЗДРАВНИ ГРИЖИ

 

Отчет: 365О-23

- Отчет

 

        

27 юни 2023г.

 

ВНИМАНИЕ!!!

  

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Кърджали, разполага с утвърдения от Декана на Медицински факултет – София, План - разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през -2024 година .

План-разписанието за 2024г. и образците на заявките са качени на Интернет-страницата на Медицински факултет - софия в раздел СДО: https://medfac.mu-sofia.com И Интернет-страницата на РЗИ – КЪРДЖАЛИ В РАЗДЕЛ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ: https://rzi-kardjali.com

 

ЗАЯВКИ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОДАВАНИ И НА E-MAIL: mfsdo@medfac.mu-sofia.bg 

 

Срока за подаване на заявките е до 08.09.2023 година.

 

РЗИ - КЪРДЖАЛИ

 

- План разписание

- Образци на заявки

 

05 април  2023г.

 

ПРОМЯНА НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ОТ ТЕЛК

Срокът за подаване на документи при преосвидетелстване от ТЕЛК е поне 3 месеца преди изтичане на срока на експертното решение.

В Държавен вестник брой 8, от 25.1.2023 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания, с който се променя и Закона за здравето.
Промените в двата закона касаят случаите на преосвидетелстване за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, при които е налице забавяне на медицинската експертиза по смисъла на разпоредбите на Закона за здравето. В тези случаи, когато лицата са подали заявление-декларация за преосвидетелстване не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на експертните им решения и от ТЕЛК не са установени видът и степента на увреждане/степента на трайно намалената работоспособност по заявлението, е налице забавяне в медицинската експертиза и се удължава валидността на последното издадено експертно решение до издаване на ново експертно решение.

Допълнението на Закона за здравето включва нов член 101б, който определя и реда за предоставяне на информация на заинтересованите страни, от които зависи продължаване действието на индивидуалната оценка на потребностите до издаването на новото експертно решение.

Информираме Ви, и че с ДВ бр. 10 от 31.01.2023 г. са извършени изменения и допълнения в Наредбата за медицинска експертиза, в т.ч. в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане.

Всички лица, които имат срочни експертни решения, подават заявления-декларации и съответната медицинска документация в РКМЕ (картотека) при РЗИ – Кърдали за преосвидетелстване поне 3 месеца преди изтичане на срока на експертното решение, за да не изгубят своите права.

 

22 февруари  2023г.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ РАБОТЕЩИ С ДЕЦА
 

Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти съгласуван от всички отговорни институции

Механизмът е предназначен да подкрепи работата на професионалистите, работещи с деца, които са въвлечени в конфликти между родителите им, да им даде ценни насоки за работа с децата и техните семейства, с цел подобряване на взаимодействието и координираните действия между различните сектори.
 

Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти

 

13 януари  2023г.

 

ГОДИШНА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2022/2023

На основание чл.6 ал.3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 1 от 27.02.2013 г. на Министъра на здравеопазването и чл. 20 от Закона за статистиката,  както и чл.10, ал.1, т.6 и чл.27, ал.3 от Закона за здравето:

Всички лечебни заведения за извънболнична помощ (ДКЦ, МЦ, Индивидуални и групови практики за първична медицинска/дентална помощ, Индивидуални и групови практики за специализирана медицинска помощ, Амбулатории за здравни грижи), 
независимо
дали са извършвали дейност през 2022 г., следва да попълнят електронни формуляри за медико-статистическа отчетност. Лечебните заведения, които нямат дейност през годината, следва да попълнят само отчет 365О в частта за персонал и апаратура.

Отчетите следва да изпратите на хартиен носител или на електронна поща rcz.kj@abv.bg
в срок до 10.02.2023 г., след тази дата отчетите не могат да се обработват и няма да бъдат приети.

На лечебните заведения, не предоставили в срок или предоставили неверни данни, ще бъдат налагани санкции съгласно чл.228 от Закона за здравето, във връзка с чл.13, т.3 от Наредба 1/27.02.2013 на МЗ, както и по реда на чл.52, ал.1 от Закона за статистиката.

Телефон за връзка при възникнали въпроси по отчетите: 0885661197

 

ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

 

Отчет: 365_О

- Отчет

 

Приложения: 2,3,4,5,6

- Приложение 2

- Приложение 3

- Приложение 4

- Приложение 5

- Приложение 6


ГРУПОВИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

 

Отчет: 365_О

- Отчет

 

Приложения: 2,3,4,5,6

- Приложение 2

- Приложение 3

- Приложение 4

- Приложение 5

- Приложение 6

 

ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

 

УКАЗАНИЯ

- Указание

 

Отчет: 365

- Отчет

 

Приложения: 2,3,4,5,6, 367р,372р

- Приложение 2

- Приложение 3

- Приложение 4

- Приложение 5

- Приложение 6

- Приложение 367р

- Приложение 372р

 

В отчет 365-О са включени нови раздели за отчитане на специализираните лечебни заведения и структури – психиатрични, дермато-венерологични, онкологични и пневмофтизиатрични, които досега се отчитаха със специализираните отчети – 366, 367, 370 и 372 (отпаднали).

АИП СМП по психиатрия попълват задължително и раздели от VI.1 до VI.5 в отчет 365О;

АИП СМП по КВ болести попълват задължително и раздели от VII.1 до VII.2 в отчет 365О, както и отчет 367p

АИП СМП по пневмология и фтизиатрия попълват задължително и раздели от IX.1 до IX.2 в отчет 365О, както и отчет 372p

 

ГРУПОВИ ПРАКТИКИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

 

УКАЗАНИЯ

- Указание

 

Отчет: 365

- Отчет

 

Приложения: 2,3,4,5,6,367р,372р

- Приложение 2

- Приложение 3

- Приложение 4

- Приложение 5

- Приложение 6

- Приложение 367р

- Приложение 372р

  

ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 

УКАЗАНИЯ

- Указание

 

Отчет: 365

- Отчет

 

Приложения: 1, 9

- Приложение 1

- Приложение 9

 

 ГРУПОВИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 

УКАЗАНИЯ

- Указание

 

Отчет: 365

- Отчет

 

Приложения: 1, 9

- Приложение 1

- Приложение 9

 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ

 

УКАЗАНИЯ

- Указание

 

Отчет: 365

- Отчет

 

Приложения: 2,3,4,5,6,9,11,367р,372р

- Приложение 2

- Приложение 3

- Приложение 4

- Приложение 5

- Приложение 6

- Приложение 9

- Приложение 11

- Приложение 367р

- Приложение 372р

 

В отчет 365-О са включени нови раздели за отчитане на специализираните лечебни заведения и структури – психиатрични, дермато-венерологични, онкологични и пневмофтизиатрични, които досега се отчитаха със специализираните отчети – 366, 367, 370 и 372 (отпаднали).

 

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ

 

УКАЗАНИЯ

- Указание

 

Отчет: 365

- Отчет

 

Приложения: 2,3,4,5,6,9,11,367р,372р

- Приложение 2

- Приложение 3

- Приложение 4

- Приложение 5

- Приложение 6

- Приложение 9

- Приложение 11

- Приложение 367р

- Приложение 372р

 

В отчет 365-О са включени нови раздели за отчитане на специализираните лечебни заведения и структури – психиатрични, дермато-венерологични, онкологични и пневмофтизиатрични, които досега се отчитаха със специализираните отчети – 366, 367, 370 и 372 (отпаднали).

 

САМОСТОЯТЕЛНИ МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ

 

УКАЗАНИЯ

- Указание

 

Отчет: 365

- Отчет

 

Приложения: 9,11

- Приложение 9

- Приложение 11

  

САМОСТОЯТЕЛНИ МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ЛАБОРАТОРИИ

 

УКАЗАНИЯ

- Указание

 

Отчет: 365

- Отчет

 

Приложения: 

- Приложение

 

        

15 ноември  2022г.

 

 Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности
     
  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД град Кърджали Гастроентерология 1 15.11.2022 г. 15.12.2022 г. 0361/ 68 249 НЕ
2. МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД град Кърджали Нервни болести 1 15.11.2022 г. 15.12.2022 г. 0361/ 68 249 НЕ

 

09 септември  2022г.

 

 

07 юни  2022г.

 

 

27 май  2022г.

 

ВНИМАНИЕ!!! 
 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Кърджали, разполага с утвърдения от Декана на Медицински факултет – София, План - разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през -2023 година .

План-разписанието за 2023г. и образците на заявките са качени на Интернет-страницата на Медицински факултет - софия в раздел СДО: medfac.mu-sofia.bg И Интернет-страницата на РЗИ – КЪРДЖАЛИ В РАЗДЕЛ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ: https://rzi-kardjali.com/

ЗАЯВКИ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОДАВАНИ И НА E-MAIL: mfsdo@medfac.mu-sofia.bg

  

Срока за подаване на заявките е до 12.09.2022 година.

 

РЗИ - КЪРДЖАЛИ

 

 

 

- ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2023 г. на Медицински университет – София

 

- Образци на заявки

 

25 май  2022г.

 

 

13 май  2022г.

 Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности  
       
  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)  
1. МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД град Кърджали Кожни и венерически болести 1 12.05.2022г. 13.06.2022г. 0361/ 68 249 НЕ  
                 

11 май  2022г.

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ (2021-2030)

 

С Решение № 333 от 09.04.2021 г. Министерският съвет одобри Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве (2021-2030), която е  публикувана на интернет-страницата на Министерство на здравеопазването на следния адрес: https://www.mh.government.bg/bg/politiki/programi/aktualni-programi/.

Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве (2021 – 2030) има за цел да осигури устойчивост и да надгради постигнатите резултати в областта на майчиното и детско здраве. Чрез изпълнението на заложените мерки ще се осигурят условия за активна промоция на здраве и профилактика на заболявания, за предоставяне на своевременни, качествени и комплексни медицински и здравни грижи, както и за развитие на здравно-социални услуги за всички нуждаещи се. В програмата са заложени следните стратегическа цел и приоритети:

Стратегическа цел: Подобряване на ключовите показатели, свързани със здравето на бременните, майките, децата и подрастващите, чрез подобряване на достъпа до здравни услуги извън обхвата на здравното осигуряване, промоция на здраве и осигуряване на подкрепа за добри практики в областта на интегрираните здравно-социални услуги.

Приоритети:

1. Промоция на здраве, включително в областта на репродуктивното здраве, семейното планиране и детското здраве.

2. Повишаване на качеството и обхвата на медицинските грижи в областта на майчиното и детско здравеопазване.

3. Подобряване на компетенциите на медицинските и немедицински специалисти, работещи в областта на майчиното и детско здраве.

4. Усъвършенстване на механизмите за събиране и анализ на данни, свързани с майчиното и детско здраве.

5. Развитие на здравни и интегрирани здравно-социални услуги с цел превенция на усложненията при деца с хронични заболявания и увреждания.

Предвидените дейности са разписани в План за действие, който ще се актуализира на тригодишен период, като първият план е за периода 2021 – 2023 г. https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/04/14/plan-dejstvie-pmdz-21-30.pdf

 

На територията на област Кърджали дейности по Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030г. се осъществяват от МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД – гр. Кърджали, МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“ ЕООД-гр. Момчилград, МБАЛ „Живот+“ ЕООД-гр. Крумовград.

 

В МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД – гр. Кърджали са организирани следните дейности:

·                     разкрит е Здравно-консултативен център за майчино здраве (ЗКЦ), в изпълнение на Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030г., с цел да се надградят предоставяните медицински дейности в обхвата на задължителното здравно осигуряване, както и да се осигурят интегрирани здравноконсултативни и социални услуги за родилки, бременни с патология и за деца с хронични заболявания и недоносеност, които се нуждаят от специфични и висококвалифицирани медицински услуги

·                     провеждане на масов универсален неонатален слухов скрининг

 

В ЗКЦ се предоставят информационни, логистични и координационни дейности, специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти, включително и от психолог.

 

Центърът предоставя безплатни услуги за:

· Деца с увреждания

· Деца с хронични заболявания

· Недоносени деца до 1 година

· Родилки и бременни

 

Цели на Здравно-консултативния център за майчино и детско здраве:

 

Ø  Повишаване на информираността на населението по въпросите на репродуктивното здраве и семейното планиране, бременността, раждането и грижите за децата.

Ø  Подкрепа за родителите за развиване на умения за грижа за недоносените деца и децата с увреждания и специални потребности.

Ø  Повишаване на качеството и увеличаване на обхвата на здравни услуги за бременни и деца извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Ø  Подобряване на достъпа до качествени и ефективни здравни и интегрирани здравно-социални услуги за деца.

 

 

 

Чрез ЗКЦ се осъществяват следните дейности:

Ø  Предоставяне на специализирани консултации от медицински специалисти на бременни, родилки, деца с увреждания, деца с хронични заболявания и недоносени деца, по искане на лекар от извънболничната помощ, след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в обхвата на задължителното здравно осигуряване.

 

Ø  Психологическо консултиране и подкрепа на деца с увреждания, с хронични заболявания, недоносени деца и техните родители, бременни и родилки, хоспитализирани в болницата.

 

 

Ø  Консултации от социален работник за бременни и деца в риск, за родилки относно необходимостта и отговорността за осигуряване на грижи за детето след изписването му, необходимостта от избор на личен лекар на новороденото, за наличните социални и/или интегрирани здравно-социални услуги за деца с хронични заболявания и увреждания и на бременни жени.

 

Ø  Организират се домашни посещения за медицинска консултация, за рехабилитация на деца с увреждания и специални потребности, за консултация относно правилни грижи в дома на недоносени деца до 1 година и на деца с увреждания и хронични заболявания, по преценка на лекар.

 

Ø  Провеждат се здравно-информационни и здравно-обучителни дейности за насърчаване на здравословно хранене и здравословен начин на живот, за повишаване на здравната култура по отношение на репродуктивното здраве, семейното планиране, раждането, кърменето и грижите за децата в ранното детство, за повишаване на информираността относно ползите от своевременната и медико-социална рехабилитация при деца с увреждания, с хронични заболявания и недоносени деца, включително обучение за домашна рехабилитация, се предоставят на родителите на тези деца.

 

 

Насочване на пациенти към Центъра се осъществява от:

 

Ø  Лекар - след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в извънболничната помощ за дейностите в обхвата на задължителното здравно осигуряване. Насочващият лекар следва да предостави информация и документирано становище за осъществените от него дейности, резултатите от проведените изследвания, консултации и лечение и причините поради, които насочва пациента към здравно-консултативния център.

 

Ø  Самостоятелно - когато пациенти/техните законни представители се обърнат сами към центъра. Те ще бъдат информирани за реда и условията за обслужване в центъра от координатор.

 

Услугите се предоставят на място в ЗКЦ или в дома на потребителя при предварително изготвен график от координатор.

 

Консултации се провеждат по предварително изготвен график, а актуална информация за предстоящите информационни срещи и лекции се публикува на интернет-страницата на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“.

 

Запитвания и заявки се приемат всеки работен ден от 12:00 до 20:00 часа на телефони: 0886569327; 0886962226 и на електронен адрес: zkc_mid_zdrave@abv.bg

            Адрес на ЗКЦ: гр. Кърджали, бул. „Беломорски“ №53, МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД

https://www.hospital-kj.com/otherstructure/view/12

 

Провеждане на масов универсален неонатален слухов скрининг:

 

Провеждането на масов универсален неонатален слухов скрининг в родилните и неонатологични клиники /отделения, цели ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха при новородени.

 

Слуховият скрининг представлява изследване на слуха на всички новородени деца с апарат за отоакустични емисии, на територията на област Кърджали дейността е организирана в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“ ЕООД гр. Момчилград и МБАЛ „Живот+“ ЕООД-гр. Крумовград.

 

По статистически данни на всеки 1000 новородени деца се раждат 1-4 глухи деца, а при част от новородените с лека степен на намаление на слуха в течение на детството се развиват признаци на тежко чуващи деца. С провеждане на неонаталния слухов скрининг се дава възможност за навременна диагностика на увреждане на слуха, което е условие за навременно и успешно лечение.

Неонаталания слухов скрининг има за цел да обхване всички новородени деца в страната. Провежда се в родилните и неонатологичните отделения, като се използва неинвазивна и достоверна скринингова апратура. При установяване на отклонение или съмнение за намален слух, детето се насочва за допълнителна диагностика и уточняване на слуховия анализатор в УНГ клиника/отделение и за предприемане на необходимото лечение.

По този начин за децата с увреден слух може да бъде постигнато нормално развитие, включително на речта и пълна адаптация и реализация.

Изследването е бързо, лесно, безболезнено, отнема само няколко минути, най-често докато детето спи, като малък гумен накрайник се поставя на ухото на детето и апаратът показва дали детето има нормален слух. Не се налага даването на анестезия или друга медикаментозна подготовка на новороденото.

 

Контакти на регионалният координатор по Програмата за област Кърджали: тел. 0885661197,  е-mail: rcz.kj@abv.bg

 

21 април  2022г.

 

 

12 април  2022г.

 Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности
     
  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД град Кърджали Кардиология 1 13.04.2022г. 13.05.2022г. 0361/ 68 249 НЕ
               

30 март  2022г.

 Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности
     
  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД град Кърджали Инфекциозни болести 1     0361/ 68 249 НЕ
               
  Във връзка с изменението на Наредба №1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, публикувано в Държавен вестник, брой 96 от 19.11.2021г. §2 от Преходните и заключителни разпоредби, МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД ще зачисли за специалност 1 /един/ лекар, работещ в отделение, осъществяващо лечение на пациенти с COVID-19 за придобиване на специалност „Инфекциозни болести“.

 

11 февруари  2022г.

 

Информация за местата за специализанти, финансирани от държавата, определени със Заповед № РД-19-1/14.01.2022г.

От тази година местата за специализанти, финансирани от държавата се определят 2 пъти в годината – в срок до 15 януари и до 15 август. В изпълнение на това изискване министърът на здравеопазването издаде първата заповед за определяне броя на местата за специализанти, финансирани от държавата за 2022г. – Заповед № РД-19-1/14.01.2022г. Заповедта е публикувана на сайта на Министерството на здравеопазването в Раздел „Нормативни актове“, подраздел „Заповеди, правилници, инструкции“.

Редът за заемане на местата, финансирани от държавата, определени със Заповед № РД-19-1/14.01.2022г., е следният:

1)   Определените в Приложения № 1, 2 и 3 места за специализанти, финансирани от държавата се заемат на основание срочен трудов договор на длъжност да специализант. За тези места базите за обучение, посочени в заповедта, трябва да обявят конкурси за заемането им по реда на Кодекса на труда в срок до 10.02.2022г. В обявата задължително се отбелязва, че местата са финансирани от държавата.

2)   Информация за конкурсите трябва да бъде публикувана на интернет страницата на базата за обучение и да бъде изпратена на съответната РЗИ, която също трябва да публикува тази информация на сайта си.

3)   Базите за обучение, включени в заповедта, трябва да организират приема на специализантите въз основа на срочен трудов договор така, че обучението им да започне не по-късно от 31.03.2022г.

4)   Определените в Приложения № 4 и 5 места за специализанти, финансирани от държавата се заемат по реда на чл. 13 на Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Лечебните заведения по чл. 13, ал. 1 от наредбата, включени в заповедта, трябва да изпратят своите служители в съответната база за обучение, посочена в заповедта, не по-късно от 31.03.2022г. В договора, който лечебното заведение по чл. 13, ал. 1 на наредбата ще сключи със своя служител (договор по чл. 234 от Кодекса на труда) трябва да се посочи, че мястото е финансирано от държавата.

5)   Определените в Приложения № 6 и 7 места за специализанти, финансирани от държавата се заемат след проведен конкурс по ред, определен от висшето училище, посочено в заповедта. Висшите училища трябва да обявят конкурс за тези места в срок до 10.02.2022г.

6)   Кандидатите за заемане на място от Приложения № 6 и 7 подават заявление в съответното висше училище в срок до 25.02.2022г. Висшето училище трябва да класира кандидатите в срок до 10.03.2022г. и да уведоми писмено класираните кандидати. Обучението на класираните кандидати започва не по-късно от 31.03.2022г.

 

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА МЕСТА, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА:

За местата, финансирани от държавата, които се заемат с конкурси, могат да кандидатстват всички желаещи, независимо дали са били заявили интерес към тези места или не. Кандидатите, заявили интерес, не се ползват с предимство при заемането на определените места. Всички кандидати са равнопоставени. При конкурсите по Кодекса на труда подборът се извършва от съответната база за обучение, която ще е работодател на специализанта. При конкурсите по неклинични специалности и по специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ подборът на кандидатите се извършва по ред, определен от висшето училище.

Важно е да се отбележи, че специализантите, които се обучават на места, финансирани от държавата, нямат задължение след това да работят в страната или в конкретно лечебно заведение.

 

Информация за местата за специализанти, финансирани от държавата, които предстоят да бъдат определени в срок до 15.08.2022г.

 

Процедурата по определяне на местата за специализанти, финансирани от държавата в срок до 15.08.2022г. включва следните няколко етапа:

1)   Първата стъпка е базите за обучение, които желаят да назначат специализанти на места, финансирани от държавата на срочен трудов договор, да публикуват на интернет страницата си своите предложения за такива места. Това трябва да стане в срок до 20.03.2022г. В същия срок информацията за предложените места, финансирани от държавата се изпраща по електронен път и на съответната РЗИ.

2)   РЗИ обобщава постъпилата информация за територията на областта и трябва да я публикува на интернет страницата си в срок до 25.03.2022г.

3)   Потенциалните кандидати за така предложените места трябва да заявят писмено своя интерес към тях в съответната база за обучение в срок до 10.04.2022г.

4)   В срок до 20.04.2022г. базите за обучение трябва да подадат в РЗИ информация само за тези свои предложения за места, финансирани от държавата, за които има заявен интерес от потенциални кандидати.

5)   В срок до 20.04.2022г. ръководителите на лечебни заведения по чл. 13, ал. 1 на наредбата, които желаят да заявят места, финансирани от държавата, трябва да представят в съответните РЗИ мотивираните си предложения да обучат свои служители по реда на чл. 13 на места за специализанти, финансирани от държавата, като посочат и базата за обучение, с която имат договор.

6)   РЗИ трябва да обобщят постъпилата информация по т. 4 и 5 и да я изпратят по електронен път в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) в срок до 30.04.2022г.

7)   Цялата информация за страната се обобщава от НЦОЗА и в срок до 15.06.2022г. трябва да се подаде в Министерството на здравеопазването.

8)   В срок до 20.04.2022г. висшите училища трябва да обявят на интернет страницата си предложенията си за места за специализанти, финансирани от държавата по неклинични специалности и специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“.

9)   Лицата, които биха желали да кандидатстват на място по т. 8, трябва да заявят това писмено във висшето училище в срок до 15.05.2022г.

10)    В срок до 31.05.2022г. висшите училища трябва да предоставят в Министерството на здравеопазването информация за местата по т. 8, за които има заявен интерес.

11)    Министърът на здравеопазването трябва да издаде втора заповед за места за специализанти, финансирани от държавата за 2022г. в срок до 15.08.2022г.

 

- Заповед

- Приложение към Заповед

 

25 януари  2022г.

 Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности
     
  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи  Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД град Кърджали Кожни и венерически болести 1 19.01.2022г. 21.02.2022г. 0361/ 68 249 НЕ
               

13 януари  2022г.

 

На вниманието на всички лечебни заведения за извънболнична помощ!

Стартира отчетната кампания на годишните медико-статистически отчети за 2021 г.

Отчетите и приложенията към тях следва да се попълнят и изпратят в РЗИ-Кърджали

Краен срок за представяне на отчетите 15.02.2022 г.

При въпроси и необходимост от допълнителни разяснения – тел. 0885661197 г-жа Кочарова – главен експерт в дирекция „Медицински дейности“


- Годишни отчети 2021 - изтегли

 

13 януари  2022г.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ И УПРАВИТЕЛИТЕ НА АПТЕКИ

- липса на специални рецептурни бланки

 

15 октомври  2021г.

 

 

18 май  2021г.

                                                            ВНИМАНИЕ!!! 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Кърджали, разполага с утвърдения от Декана на Медицински факултет – София, План - разписание на курсове
и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри
през -2022 година.

План-разписанието за 2021г. и образците на заявките са качени на Интернет-страницата на Медицински факултет - софия в раздел СДО: medfac.mu-sofia.bg

ЗАЯВКИ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОДАВАНИ И НА E-MAIL: MFSDO@MEDFAC.MU-SOFIA.BGПлан-разписание 2022 МУ-МФ София


Образци на Заявки МФ СофияСрока за подаване на заявките е до 10.09.2021 година.

РЗИ - КЪРДЖАЛИ

15 януари  2021г.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка със стартиралия процес по издаване и изпълнение на електронна рецепта и влизането в сила на измененията на НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ от 18.12.2020г. Ви информирам следното:

1. Електронна рецепта  дава възможност за предписване /респективно/ отпускане на всички разрешени за употреба лекарствени продукти в страната, които имат образувана по законоустановения ред цена, като това се отнася както за лекарствени продукти с режим на отпускане „по лекарско предписание“, така и на всички видове ОТС продукти предлагани на нашия фармацевтичен пазар. Изписват се както на електронна рецепта бл. МЗ-НЗОК №5 и 5А реимбурсирани от НЗОК, така и на електронна бяла рецепта за свободна продажба.

2. Предвид статута на хранителните добавки като продукти, които се продават и в различни типове търговски обекти, които не са аптеки (хранителни магазини, бензиностанции, магазини за диетични храни и т.н.), и защото за тях към момента няма интегриран регистър, както и факта, че за закупуването им не се изисква изрично указание от медицински специалист, те не влизат в обсега на електронната рецепта и не се предписват чрез нея. В случай че медицински специалист реши да допълни терапията на пациент с хранителна добавка в допълнение към основната му терапия то той следва да ги изпише на обикновена бяла хартиена рецепта.

3. Режимът на предписване и отпускане на медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, които НЗОК плаща в условията на извънболничната помощ към настоящия момент се запазва, като те ще бъдат изписвани на хартиена бланка НЗОК №5 и 5А, както и всички продукти регистрирани като изделия, които се продават свободно в аптеките (има такива капки за нос, табл. за смучене и др.), защото за тях към момента няма интегриран регистър. Към момента няма единен регистър и номенклатура на медицинските изделия, затова те не са включени в електронната  рецепта във Фаза 1 на изграждането на Националната здравно-информационна система. Когато бъде изготвен регистър на медицинските изделия те ще могат да се изписват на електронна рецепта. Предвид факта, че съгласно чл. 52 от НРД 2020-2022 г., медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната се предписват на отделна рецептурна бланка при спазване на останалите изискванията в НРД не съществува пречка за тяхното изписване и отпускане на хартиена рецептурна бланка по НЗОК.

4. В случаите в които при лекарят в момента на преглед няма интернет свързаност по някаква причина, е предвиден режим на работа в офлайн среда. Тогава лекарят принтира рецептите, както прави сега и ги дава на пациента. Лекарският софтуер помни, че има не изпратени рецепти и автоматично ги изпраща към НЗИС, когато се възстанови интернет връзката.

 

04 ноември  2020г.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с  Информационната система за контрол на медицинската експертиза Ви информирам за следното:

 

Информационната система за контрол на медицинската експертиза е достъпна на електронен адрес: https://ibd.mh.government.bg/account/login  

 

Данните и документите, които се въвеждат в системата в процеса на освидетелстване/преосвидетелстване следва да се въвеждат в системата на посочения електронен адрес, а не в тестовата среда. Издадените направления следва да се въвеждат в системата на посочения линк. Данните от тестовата среда не се прехвърлят в реалната такава.

 

В тази връзка всички въведени в тестовата среда реални данни и документи за направления, ЛКК и други, следва да се въведат в реалната среда на посочения по-горе линк в най-кратки срокове.

 

09 октомври 2020 г.

 

            НА ВНИМАНИЕТО НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ И УПРАВИТЕЛИТЕ НА АПТЕКИ

 

    Съгласно изискванията на чл. 55, ал.2 от Наредба № 4/2009 г. на Министерство на здравеопазването, във връзка

с получен сигнал в Министерство на здравеопазването от Регионална здравна инспекция-Ловеч, за констатирана

липса  на 60 броя специални рецептурни бланки (зелени) за предписване и отпускане на лекарствени продукти

съдържащи наркотични вещества.

 

Уведомяваме Ви, че специалните рецептурни бланки:

серия А от № 150449611 до № 150449670 включително са невалидни.

 

06 октомври 2020 г.

 

На 15.10.2020 г. стартира Информационната система за контрол на медицинската експертиза, или Информационната база данни (ИБД). Тя ще обслужва цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза. Системата ще поддържа електронен профил на всички лица, които са били или са обект на медицинската експертиза. Чрез нея гражданите ще могат да получават издадените от общопрактикуващите лекари направления за ТЕЛК. Електронно, чрез КЕП (квалифициран електронен подпис) ще могат да се подават заявления за освидетелстване/преосвидетелстване. По електронен път ще се изпращат и различни уведомления между страните. В реално време всеки ще може да проследи напредъка по обработката на документите си на адрес: https://ibd.mh.government.bg/

 

Входът в информационната система за контрол на медицинската експертиза за потребители лекари, ЛКК, РЗИ/РКМЕ, ТЕЛК, НЕЛК и НОИ е чрез КЕП и на следния адрес: https://ibd.mh.government.bg/Account/Login.

 

За граждани и освидетелствани лица, адресът е: https://ibd.mh.government.bg

 

Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД. Регистрираните заявления или направления преди 15.10.2020 г., както и стартирали производства по оценката на ТНР/ВСУ (вкл. и тези, които са в съдебна фаза до постановяване на влязъл в сила акт на органите на медицинската експертиза), ще продължат по досегашния ред чрез текущата система ЕИСМЕ, до приключване на процеса на медицинската експертиза.


Съобщение


Ръководство на лекар от ЛКК

Ръководство на ОПЛ/Дентален лекар

Ръководство на ТЕЛК

 

08 септември 2020 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ И УПРАВИТЕЛИТЕ НА АПТЕКИ 

Съгласно изискванията на чл. 55, ал.2 от Наредба № 4/2009 г. на Министерство на здравеопазването, във връзка с получен сигнал в Министерство на здравеопазването от Регионална здравна инспекция-Кюстендил, за констатирана липса  на 29 броя специални рецептурни бланки (жълти) за предписване и отпускане на лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества.

Уведомяваме Ви, че специалните рецептурни бланки:

серия А от № 11044492 до № 11044520 включително са невалидни.

24 юни 2020 г.

 

Регионална здравна инспекция – Кърджали, разполага с утвърденото от Декана на Медицински факултет – София План - разписание на курсове и индивидуално обучение

за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2021 г.  -  изтегли тук

 

30 април 2020 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ 30.04.2020

 

 

04 декември 2019 г.

 

I-ви и II-ри състав на ТЕЛК към МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски" АД-гр.Кърджали

 

03 декември 2019 г.

Лекарски консултативни комисии (ЛКК)

         - Болнична медицинска помощ - Заповеди

         - Извънболнична медицинска помощ - Заповеди

         - По Закона за интегриране на хората с увреждания - Заповеди

         - Обща ЛКК към ОДМВР-Кърджали - Заповед

        -  Общ списък на съставите на ЛКК

11 ноември 2019 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ И УПРАВИТЕЛИТЕ НА АПТЕКИ

Съгласно изискванията на чл. 55, ал.2 от Наредба № 4/2009 г. на Министерство на здравеопазването, във връзка с получен сигнал в Министерство на здравеопазването от Регионална здравна инспекция-Шумен, за констатирана липса  на 30 броя специални рецептурни бланки (зелени) за предписване и отпускане на лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества.

Уведомяваме Ви, че специалните рецептурни бланки:

серия А от № 091347271 до № 091347300 включително са невалидни.

08 октомври 2019 г.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ СПЕЦИАЛИЗАНТИ

 

 Утвърдена е нова процедура за кандидатстване на специализанти за финансиране по проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. (ОП РЧР).

С подписано ново допълнително споразумение между Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г. и министъра на здравеопазването, срокът за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” е удължен до края на 2023 г. Целевата група по проекта отново е разширена и към момента, освен лекари – специализанти и лекари по дентална медицина – специализанти, по проекта вече могат да кандидатстват и медицински сестри и акушерки за финансиране на обучението им за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Основната цел на проекта е да се подпомогне повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се специализанти в системата на здравеопазването – лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки. По проекта се изплащат предвидените в нормативната уредба такси за теоретично и практическо обучение и се предоставят стипендии за времето, през което специализантът не е получавал доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност.

Проектът подкрепя специализанти с професионална квалификация „лекар“, „лекар по дентална медицина“, „медицинска сестра“ или „акушерка“, които:

-         се обучават на място, финансирано от друг източник по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването или

-         се обучават за придобиване на специалност по реда на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

От изложеното е видно, че всички специализанти, обучаващи се на места, финансирани от друг източник по реда на отменената Наредба № 34, могат да кандидатстват за финансиране по проекта. В тази връзка уточняваме, че в нормативната уредба вече е предвидена възможност специализантите, приети на места срещу заплащане по реда на отменената Наредба № 34, да продължат обучението си на места, финансирани от друг източник, като подадат заявление до висшето училище, в което са записани за обучение за придобиване на специалност. В 7-дневен срок от подаване на заявлението висшето училище организира сключване на анекс към договора за обучение за промяна на вида на мястото, заемано от специализанта. По този начин, след промяна на вида на мястото, по проекта могат да кандидатстват и специализанти, приети на места срещу заплащане по реда на отменената Наредба № 34.

За специализантите по реда на действащата Наредба № 1, които се обучават на места, за които държавата финансира таксата за теоретично и/или практическо обучение, е допустимо предоставяне на стипендии за времето, през което специализантът не е получавал доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност. Съответно специализантите по Наредба № 1, за които Министерството на здравеопазването заплаща таксите за обучение, но които нямат доходи, могат да кандидатстват по проекта за получаване на стипендия.

Във връзка с удължения срок и разширената целева група по проекта е обявена четвърта процедура за подбор на специализанти. Процедурата е отворена постоянно до 30.09.2023 г. и всеки заинтересован специализант, който е лекар, лекар по дентална медицина, медицинска сестра или акушерка, може да кандидатства до 30.09.2023 г. онлайн чрез регистрация и подаване на заявление в интернет страницата на проекта www.specializanti-mh.info.

Във връзка с изложеното приложено Ви предоставяме информация за възможностите за участие в проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”.

 За по-добра организация и оперативност сме определили за координатор г-жа Стоянка  Кочарова,  която ще съдейства на потенциалните кандидати при необходимост от допълнителна информация. При възникнали допълнителни въпроси може да се обръщате към г-жа Кочарова на тел.0885661197.

Приложение: Информация за проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”

 

08 октомври 2019 г.

 

Информация за проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. (ОП РЧР)

 

Срок за изпълнение на проекта – до края на 2023 г.

Цел на проекта – да се подпомогне повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се специализанти в системата на здравеопазването – лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки

Дейности – по проекта се изплащат:

1.        предвидените в нормативната уредба такси за теоретично и практическо обучение;

2.        стипендии за времето, през което специализантът не е получавал доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност.

Допустими целеви групи по проекта – специализанти с професионална квалификация „лекар“, „лекар по дентална медицина“, „медицинска сестра“ или „акушерка“, които:

-         се обучават на място, финансирано от друг източник по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по специалност, различна от специалностите Анестезиология и интензивно лечение, Обща и клинична патология, Педиатрия, Спешна медицина, Инфекциозни болести и Неонатология (за които Министерството на здравеопазването заплаща стойността на теоретичното и практическото обучение) или

-         се обучават за придобиване на специалност по реда на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и са български граждани, граждани на държави - членки на Европейския съюз, на другите държави от Европейското икономическо пространство и на Швейцария или чужденци, които имат разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, лица с предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или с предоставено право на убежище и чужденци от българска народност.

ВАЖНО:

Всички специализанти, обучаващи се на места, финансирани от друг източник по реда на отменената Наредба № 34, могат да кандидатстват за финансиране по проекта.

Всички специализанти, приети на места срещу заплащане по реда на отменената Наредба № 34, имат право да продължат обучението си на места, финансирани от друг източник и след промяна на вида на мястото им могат да кандидатстват по проекта.

В тази връзка уточняваме, че в нормативната уредба вече е предвидена възможност специализантите, приети на места срещу заплащане по реда на отменената Наредба № 34, да продължат обучението си на места, финансирани от друг източник, като подадат заявление до висшето училище, в което са записани за обучение за придобиване на специалност. В 7-дневен срок от подаване на заявлението висшето училище организира сключване на анекс към договора за обучение за промяна на вида на мястото, заемано от специализанта. По този начин, след промяна на вида на мястото, по проекта могат да кандидатстват и специализанти, приети на места срещу заплащане по реда на отменената Наредба № 34.

Специализантите по Наредба № 1, които се обучават на места, за които държавата финансира таксата за теоретично и/или практическо обучение, но които нямат доходи, могат да кандидатстват по проекта за получаване на стипендия за времето, през което не получават доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност.

Към момента е обявена четвърта процедура за подбор на специализанти по проекта. Процедурата е отворена постоянно до 30.09.2023 г. и всеки заинтересован специализант, който е лекар, лекар по дентална медицина, медицинска сестра или акушерка, може да кандидатства до 30.09.2023 г. онлайн чрез регистрация и подаване на заявление в интернет страницата на проекта www.specializanti-mh.info.

За да кандидатства, всеки специализант (лекар, лекар по дентална медицина, медицинска сестра или акушерка) трябва да се регистрира като следва секцията „Форма за регистрация“ (в горния десен ъгъл) в интернет сайта на проекта. След попълване на формата за регистрация на посочената от специализанта електронна поща той ще получи съобщение с линк за активиране на профила. Тази стъпка е нужна за удостоверяване на адреса на електронната поща, на която ще бъдат изпратени инструкции. След потвърждение на електронната поща, за достъп до профила се използва формата за вход в системата. След потвърждаване на регистрацията, в Секция „Потребителски профил“ специализантът може да смени паролата си.

След регистрация в интернет сайта на проекта в Секция „Заявление“ специализантът следва да попълни изискуемите данни за профила си. В профила следва да се прикачат следните документи:

1.    подписано и сканирано Заявление за кандидатстване за финансиране на обучение на специализант по проекта – образецът на заявление е публикуван в Секция „Документи“, РазделДокументи за четвърта процедура за подбор на специализанти (лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки);

2.1. за специализантите по реда на отменената Наредба № 34 – сканиран договор за обучение за придобиване на специалност на място, финансирано от друг източник;

2.2. за специализантите по реда на действащата Наредба № 1 – сканиран документ, въз основа на който се обучават за придобиване на специалност (трудов договор на длъжност за специализант, договор по чл. 234 от Кодекса на труда, заповед на ректор на висше училище или на министъра на отбраната/оправомощено от него длъжностно лице);

3. сканиран трудов договор (или заповед за служебно правоотношение) – само при наличие на такъв.

След прикачване на посочените документи в профила, заявлението се изпраща с натискане на бутон „Изпрати Заявление“, а системата генерира автоматично входящ номер.

Първото класиране на кандидатите ще бъде обявено до 11.10.2019 г. на интернет страницата на проекта – www.specializanti-mh.info. Всяко следващо класиране ще бъде обявявано регулярно в зависимост от постъпилите заявления за кандидатстване на интернет страницата на проекта.

С одобрените кандидати се сключва договор за финансиране на обучението по проекта.

При необходимост от допълнителна информация за кандидатстване по проекта може да се обръщате към регионалната здравна инспекция. При нужда от съдействие за попълване на данните от профила или прикачване на необходимите документи в сайта на проекта може да се обръщате към г-жа Антоанета Димова – координатор на проекта, на тел. 02/93 01 266 или към г-жа Павлина Христова – финансист по проекта, на тел. 02/93 01 206.

 

13 септември 2019 г.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ

 

 

07 август 2019 г.

На вниманието на лекарите, издаващи медицински свидетелства по реда на Наредба №3 /11.05.2011г.  за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории.

Резултати от наблюдение по метода "таен клиент".

02 юли 2019 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ И УПРАВИТЕЛИТЕ НА АПТЕКИ

Съгласно изискванията на чл. 55, ал.2 от Наредба № 4/2009 г. на Министерство на здравеопазването, във връзка с получен сигнал в Министерство на здравеопазването от Регионална здравна инспекция - Пловдив, за констатирана липса  на 30 броя специални рецептурни бланки (жълти) и 330 броя специални рецептурни бланки (зелени) за предписване и отпускане на лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества.

Уведомяваме Ви, че специалните рецептурни бланки:

серия А от № 10017221 до № 10017250 включително;

серия А от № 140983881 до № 140984060 включително;

серия А от № 17977851 до № 17978000 включително са невалидни.

28 юни 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Лицата, освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК в периода от 3 август 2018 г. до 10.06. 2019 г., имат право да подадат заявление-декларация за преосвидетелстване, в едномесечен срок – до 11.07.2019г.

13 юни 2019 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ И УПРАВИТЕЛИТЕ НА АПТЕКИ

 

Съгласно изискванията на чл. 55, ал.2 от Наредба № 4/2009 г. на Министерство на здравеопазването, във връзка с получен сигнал в Министерство на здравеопазването от Регионална здравна инспекция-Плевен, за констатирана липса  на 30 броя специални рецептурни бланки (зелени) за предписване и отпускане на лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества.

Уведомяваме Ви, че специалните рецептурни бланки:

серия А от № 180668131 до № 180668160 включително са невалидни.

18 май 2018 г.

 

ВНИМАНИЕ!!!

 

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Кърджали, разполага с утвърдения от Декана на Медицински факултет – София, План - разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през -2019 година .

План-разписанието за 2019г. и образците на заявките са качени на Интернет-страницата на Медицински факултет - софия в раздел СДО: medfac.mu-sofia.bg

 

             Срока за подаване на заявките е до 24.08.2018 година.

     

             РЗИ - КЪРДЖАЛИ

 

29 март 2018 г.

 

 

 

Етичен кодекс на работещите с деца.

 

14 март 2018 г.

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ 2014-2020

 

Лечебни заведения в област Кърджали Дейност, целеви групи, достъп до услуги Адрес, телефон, e-mail Регионален координатор по програмата
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, гр.Кърджали 1.Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве.

- комплексно обслужване на родилки и бременни жени с патология на бременността, на деца с увреждания и с хронични заболявания;

- предоставяне на здравно-информационни, консултативни, координиращи и насочващи услуги, психологична подкрепа и специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти. Консултациите се извършват както на място в центъра, така и в дома на пациентите. Домашните посещения се предоставят на деца с увреждания, недоносени и с хронични заболявания до навършване на 1 година. Насочването към центъра се извършва от личния лекар на детето или лекар специалист от извънболничната медицинска помощ.

График за консултации: 8.00-13.00 часа, 13.30-16.30часа.

2. Неонатален слухов скрининг на всички новородени деца в родилно отделение с цел ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха.

гр.Кърджали, бул."Беломорски"№53,

тел.: 0361 68459

e-mail: hospital_kj@abv.bg

Д-р Виолета Параскова,

Главен инспектор,

 дирекция "Медицински дейности"

Регионална здравна инспекция - Кърджали

ул."Ген.Вл.Стойчев" 2

 тел.: 0884331618, 0361 60292

e-mail: rzi.kardjali@gmail.com

МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев" ЕООД, гр.Момчилград Неонатален слухов скрининг на всички новородени деца в родилно отделение с цел ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха. гр.Момчилград, ул."Стефан Караджа" №1

тел. 03631 8118, 0889425415

e-mail: mbal_momchilgrad@abv.bg

МБАЛ "Живот +" ЕООД, гр.Крумовград Неонатален слухов скрининг на всички новородени деца в родилно отделение с цел ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха. гр.Крумовград, ул."Христо Ботев"№ 2

тел. 03641 7271, 0895660180

e-mail:lifeplus@mail.bg

 

 

 

 

12 февруари 2018 г.

Лекарски консултативни комисии (ЛКК)

         - Болнична медицинска помощ - Заповеди

         - Извънболнична медицинска помощ - Заповеди

         - По Закона за интегриране на хората с увреждания - Заповеди

 

29 май 2017 г.

ВНИМАНИЕ!!!

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Кърджали, разполага с утвърдения от Декана на Медицински факултет – София, План - разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през -2018 година .

План-разписанието за 2018г. и образците на заявките са качени на Интернет-страницата на Медицински факултет - софия в раздел СДО: medfac.mu-sofia.bg и може да бъдат изтеглени от тук.

             Срока за подаване на заявките е до 28.08.2017 година.

24 април 2017 г.

Лекарски консултативни комисии (ЛКК)

         - Болнична медицинска помощ - Заповеди

         - Извънболнична медицинска помощ - Заповеди

         - По Закона за интегриране на хората с увреждания - Заповеди

 

23 януари 2017 г.

На вниманието на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите!

На основание чл. 6 ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба №1/ 27.02.2013 г. на МЗ, чл. 20 от Закона за статистиката, чл.10, ал.1, т.6 и чл. 27, ал. 2 и 3 от Закона за здравето:
Уведомяваме всички лечебни заведения за извънболнична помощ, че стартира отчетната кампания 2016/2017 г.

Отчетните форми за дейността на лечебните заведения през 2016 г. са променени!

Всички отчети и приложенията към тях трябва да се предадат – подписани и подпечатани до 11.02.2017г., съгласно образците!

Формуляри за медико - статистически отчети мажете да получите на място в РЗИ Кърджали - ул. “Ген. Владимир Стойчев” № 2, стая № 18

 

13 декември 2016 г.

 

ВНИМАНИЕ считано от 01.01.2017г. се въвежда нов документ за регистрация на суицидните действия „Карта 3-суицидно действие“, който заменя сега съществуващите „Карта за суицидно действие“ и „Съобщение за суицидно действие“.

Картата се попълва от всички медицински лица, регистрирали суицидни действия и се изпраща в РЗИ не по-късно от 10 дни от предходния месец.

 

08 ноември 2016 г.

 

 

18 май 2016 г.

 

ВНИМАНИЕ!!!

 

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Кърджали, разполага с утвърдения от Декана на Медицински факултет – София, План - разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през -2017 година .

План-разписанието за 2017г. и образците на заявките са качени на Интернет-страницата на Медицински факултет - софия в раздел СДО: medfac.mu-sofia.bg

 

                Срока за подаване на заявките е до 22.08.2016 година.

 

                РЗИ - КЪРДЖАЛИ

 

09 февруари 2016 г.

Лекарски консултативни комисии (ЛКК)

         - Болнична медицинска помощ - Заповеди

         - Извънболнична медицинска помощ - Заповеди

         - По Закона за интегриране на хората с увреждания - Заповед

12 май 2015 г.

ВНИМАНИЕ !!! 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Кърджали, разполага с утвърдения от Декана на Медицински факултет – София, План - разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през -2016 година .

План-разписанието за 2016г. и образците на заявките са качени на Интернет-страницата на Медицински факултет - софия в раздел СДО: medfac.mu-sofia.bg

Същите може да ги изтеглите и от тук.

 

             Срока за подаване на заявките е до 21.08.2015 година.

 

28 януари 2015 г.

ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ  2014 Г.

 

В Н И М А Н И Е !

 

На основание чл. 6 ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 1 от 27.02.2013г.за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения (Обн. ДВ. бр.24/12.03.2013г.) и чл.27(ал. 2 и 3) от Закона за здравето (Обн. ДВ. бр.70/10.08.2004г.):

всички лечебни заведения за извънболнична помощ могат да получат формуляри за медико - статистически отчети  в РЗИ – Кърджали

ул. “Ген. Владимир Стойчев” № 2, стая № 18

Отчетните форми могат да бъдат изтеглени тук:

 

- Формуляри за ИППМП и ГППМП
-
Формуляри за ИПСМП и ГПСМП
-
Формуляри за лекари по дентална медицина
-
Формуляри за МЦ и ДКЦ
-
Формуляри за СМДЛ
-
Формуляри за СМТЛ
-
Формуляри за хосписи

 

Срок за представяне на попълнените отчети до 15.02.2015г. стая 18

Телефон за връзка: 0361/6 02 89

 

21 октомври 2014 г.

 

СПИСЪК

на

Лечебните заведения на територията на област Кърджали, отговарящи на изискванията на Наредба №30/19.07.2004год.

за утвърждаване на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина":

 

Лечебни заведения за извънболнична помощ:

1.  "ДКЦ №1 ООД" – Кърджали 

2.  МЦ "Авицена" ЕООД – Кърджали 

3.  "СИНДИ – ИПСМП" ЕООД – Кърджали 

 

Лечебни заведения за болнична помощ:

1.  МБАЛ „Д-р Ат. Дафовски” АД – гр. Кърджали

2.  МБАЛ „Живот +” ЕООД – Крумовград.

 

30 юли 2014 г.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ!!!

 

Уведомяваме Ви, че на основание Наредба №15/02.07.2008г. за придобиване на специалност „Обща медицина” от общопрактикуващите лекари и Заповед № РД 19-4/27.06.2014г. на Министъра на здравеопазването, отдел „СДО и УБК” при Медицински университет-София приема документи за придобиване на специалност „Обща медицина”.

Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи:

1.Заявление /предоставя се от отдел „СДО и УБК”/.

2.Нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование.

3.Нотариално заверено копие от свидетелство /диплома/ за придобита друга специалност ако има такава.

4.Копие от удостоверение за регистрация в Регионален център по здравеопазване, извършена в периода от 2000г. до 02.06.2009 г. /съгласно §6, ал. 1, т.1 от ПЗР на Закона за лечебните заведения и §94 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на закона за здравето/.

5.Копие от договор с Районната здравноосигурителна каса /при наличие на такъв/ първа и последна страница от 2014година.

6.Удостоверение от Българския лекарски съюз.

Съгласно Заповед № РК36-1245/18.07.2014г. на Ректора на МУ-София е определена цена за участие в конкурса за зачисляване на специализация в размер на 60.00 лв.

Документите се подават в срок от 23.07.2014г. до 15.09.2014г. в отдел „СДО и УБК”, гр. София, бул. Акад. Ив.Е.Гешов” 15, ет. 12, ст. 7 от. 13:00 до 16:00 часа.

 

            РЗИ - КЪРДЖАЛИ

 

03 юли 2014 г.

 

ВНИМАНИЕ!!!

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Кърджали, разполага с утвърдения от Декана на Медицински факултет – София, План - разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през -2015 година .

План-разписанието за 2015г. и образците на заявките са качени на Интернет-страницата на Медицински факултет - софия в раздел СДО: medfac.mu-sofia.bg

              Срока за подаване на заявките е до 22.08.2014 година.

 

03 юли 2014 г.

 

ВНИМАНИЕ!!!

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Кърджали, разполага с утвърдения от НАЧАЛНИКА на ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ – София, План - разписание ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО МЕДИЦИНСКО ОБУЧЕНИЕ на висшите медицински и немедицински кадри И ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 година .

План-разписанието за 2014г. Е каченО В САЙТА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ.

              Срока за подаване на заявките е до 09.07.2014 година.

 

03 юли 2014 г.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ!!!

 

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ СЪС ЗАПОВЕД № РД-19-4/27.06.2014Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО СА ОПРЕДЕЛЕНИ броя на местата за специализанти по Обща медицина по реда на Наредба № 15 от 02.07.2008г. за придобиване на специалност “Обща медицина” от общопракиткуващите лекари.

Заповедта е публикувана  на сайта на МЗ – на следния линк:http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=396

Със заповедта се утвърждават 855 места за специализанти, което е повече от общия брой ОПЛ без придобита специалност “Обща медицина” и незачислени за специализация, които не попадат в обхвата на § 95 от ПЗР на ЗЛЗ. С утвърждаването на тези места се дава възможност на всички незачислени ОПЛ да започнат обучение за придобиване на специалност “Обща медицина”.

Съгласно промяната в Закона за лечебните заведения от 06.06.2014г. общопрактикуващите лекари (ОПЛ) без придобита специалност Обща медицина и незачислени за специализация (с изключение на тези по § 95 от ПЗР на ЗЛЗ) трябва в едногодишен срок да се зачислят за придобиване на специалност Обща медицина, за да имат право да продължат да работят като ОПЛ следващите 5 години.

Съгласно разпоредбите на Наредба № 15 срокът за подаване на документи за зачисляване във висшите училища по заповедТА е 15.09.2014г.

 

26 юни 2013 г.

 

ВНИМАНИЕ!!!

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Кърджали, разполага с утвърдения от Декана на Медицински факултет – София, План - разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през -2014 година .

План-разписанието за 2014г. и образците на заявките са качени на Интернет-страницата на Медицински факултет - софия в раздел СДО: medfac.mu-sofia.bg

              Срока за подаване на заявките е до 23.08.2013 година.

 

              РЗИ - КЪРДЖАЛИ

 

26 юни 2013 г.

 

 

 ВНИМАНИЕ!!!

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Кърджали, разполага с утвърдения от НАЧАЛНИКА на ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ – София, План - разписание ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО МЕДИЦИНСКО ОБУЧЕНИЕ на висшите медицински и немедицински кадри И ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 година .

План-разписанието за 2014г. Е каченО В САЙТА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ.

             Срока за подаване на заявките е до 10.07.2013 година.

 

             РЗИ - КЪРДЖАЛИ

 

16 октомври 2012 г.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНИРАНЕ НА РАБОТАТА НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ СТРУКТУРИ НА ОРГАНИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ПРИ СЛУЧАИ НА ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ ИЛИ В РИСК ОТ НАСИЛИЕ И ПРИ КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ.

 

       Споразумението може да изтеглите от тук.

 

04 юни 2012 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Кърджали, разполага с утвърдения от Декана на Медицински факултет – София, План - разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през -2013 година .

План-разписанието за 2013г. и образците на заявките са качени на Интернет-страницата на Медицински факултет - софия в раздел СДО: medfac.mu-sofia.bg

              Срока за подаване на заявките е до 20.07.2012 година.

 

              РЗИ - КЪРДЖАЛИ

 

28 март 2012 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уведомяваме Ви за предстоящо провеждане на курса "Спешни състояния в медицината" (27-29 юни 2012 г.) в Университетска болница "Лозенец".
Курсът е за  интернисти, педиатри, кардиолози и специализиращи лекари в тези специалности.

Брой курсисти – 80, при повече желаещи и по-голям брой.        

Курсът е безплатен.

На  курсистите се издава съответния сертификат  от БЛС.

На участниците в курса от страната  не се  осигурява  преспиване.

Желаещите за участие да представят документ за разрешен отпуск за времето на курса.

Прилагаме програмата за курса и заявка за участие.

 

Записване :

 

Елена Димитрова, УБ „Лозенец” ул.”Козяк 1 ” тел.02 96 07-218, факс 02 962 4771, 0888124301;  E-mailelena_max@abv.bg или Деканат на Медицински Факултет, СУ „Климент Охридски”, ул.”Козяк 1 ” София 1407, телефон 9607*417-Емилия  Цанкова ;

Курсът ще се проведе в аудиторията на болница „Лозенец”, ІV етаж, ул.”Козяк” № 1

 

РЗИ-Кърджали

 

16 януари 2012 г.

 

ВНИМАНИЕ!!!

 

Отдел „СДО и УБК” при Медицински университет гр. София обяви  конкурси за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във в.„Новинар” бр.4/06.01.2012г.

Документите за участие в конкурсите се подават в едномесечен срок от публикуването на обявата на адрес: гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов” 15, ет.12, стая № 7.

Информация за базите и видовете на специализации, броя на местата и необходимите документи може да получите на сайта на МУ – София в интернет / www.mu-sofia.bg /.

 

РЗИ - КЪРДЖАЛИ

 

09 януари 2012 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уведомяваме Ви, че Регионална здравна инспекция – Кърджали разполага с утвърденото от Декана на Медицински факултет при ТрУ гр. Стара Загора План - разписание за курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри за 2012г., които ще се проведат в Медицински факултет  и УМБАЛ ЕАД гр. Стара Загора.

Срокът за изпращане на заявите е до 20.01.2012г. на адрес:

гр. Стара Загора 6000

ул.”Армейска” № 11

Медицински факултет

Отдел „Следдипломно обучение”.

 

09 януари 2012 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

във връзка с Наредба № 34 от 29 декември 2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед № РД-21-9/01.12.2011г. на министъра на здравеопазването са утвърдени местата за специализанти за 2012 година. Заповедта с приложенията е публикувана на интернет страницата на Министерство на здравеопазването, рубрика „Нормативни актове”, подрубрика „Правилници, инструкции, заповеди”.

 


Всички права запазени - РЗИ Кърджали - 2011