24 юни 2020 г.

 

Регионална здравна инспекция – Кърджали, разполага с утвърденото от Декана на Медицински факултет – София План - разписание на курсове и индивидуално обучение

за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2021 г.  -  изтегли тук

 

30 април 2020 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ 30.04.2020

 

 

04 декември 2019 г.

 

I-ви и II-ри състав на ТЕЛК към МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски" АД-гр.Кърджали

 

03 декември 2019 г.

Лекарски консултативни комисии (ЛКК)

         - Болнична медицинска помощ - Заповеди

         - Извънболнична медицинска помощ - Заповеди

         - По Закона за интегриране на хората с увреждания - Заповеди

         - Обща ЛКК към ОДМВР-Кърджали - Заповед

        -  Общ списък на съставите на ЛКК

11 ноември 2019 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ И УПРАВИТЕЛИТЕ НА АПТЕКИ

Съгласно изискванията на чл. 55, ал.2 от Наредба № 4/2009 г. на Министерство на здравеопазването, във връзка с получен сигнал в Министерство на здравеопазването от Регионална здравна инспекция-Шумен, за констатирана липса  на 30 броя специални рецептурни бланки (зелени) за предписване и отпускане на лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества.

Уведомяваме Ви, че специалните рецептурни бланки:

серия А от № 091347271 до № 091347300 включително са невалидни.

08 октомври 2019 г.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ СПЕЦИАЛИЗАНТИ

 

 Утвърдена е нова процедура за кандидатстване на специализанти за финансиране по проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. (ОП РЧР).

С подписано ново допълнително споразумение между Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г. и министъра на здравеопазването, срокът за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” е удължен до края на 2023 г. Целевата група по проекта отново е разширена и към момента, освен лекари – специализанти и лекари по дентална медицина – специализанти, по проекта вече могат да кандидатстват и медицински сестри и акушерки за финансиране на обучението им за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Основната цел на проекта е да се подпомогне повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се специализанти в системата на здравеопазването – лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки. По проекта се изплащат предвидените в нормативната уредба такси за теоретично и практическо обучение и се предоставят стипендии за времето, през което специализантът не е получавал доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност.

Проектът подкрепя специализанти с професионална квалификация „лекар“, „лекар по дентална медицина“, „медицинска сестра“ или „акушерка“, които:

-         се обучават на място, финансирано от друг източник по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването или

-         се обучават за придобиване на специалност по реда на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

От изложеното е видно, че всички специализанти, обучаващи се на места, финансирани от друг източник по реда на отменената Наредба № 34, могат да кандидатстват за финансиране по проекта. В тази връзка уточняваме, че в нормативната уредба вече е предвидена възможност специализантите, приети на места срещу заплащане по реда на отменената Наредба № 34, да продължат обучението си на места, финансирани от друг източник, като подадат заявление до висшето училище, в което са записани за обучение за придобиване на специалност. В 7-дневен срок от подаване на заявлението висшето училище организира сключване на анекс към договора за обучение за промяна на вида на мястото, заемано от специализанта. По този начин, след промяна на вида на мястото, по проекта могат да кандидатстват и специализанти, приети на места срещу заплащане по реда на отменената Наредба № 34.

За специализантите по реда на действащата Наредба № 1, които се обучават на места, за които държавата финансира таксата за теоретично и/или практическо обучение, е допустимо предоставяне на стипендии за времето, през което специализантът не е получавал доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност. Съответно специализантите по Наредба № 1, за които Министерството на здравеопазването заплаща таксите за обучение, но които нямат доходи, могат да кандидатстват по проекта за получаване на стипендия.

Във връзка с удължения срок и разширената целева група по проекта е обявена четвърта процедура за подбор на специализанти. Процедурата е отворена постоянно до 30.09.2023 г. и всеки заинтересован специализант, който е лекар, лекар по дентална медицина, медицинска сестра или акушерка, може да кандидатства до 30.09.2023 г. онлайн чрез регистрация и подаване на заявление в интернет страницата на проекта www.specializanti-mh.info.

Във връзка с изложеното приложено Ви предоставяме информация за възможностите за участие в проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”.

 За по-добра организация и оперативност сме определили за координатор г-жа Стоянка  Кочарова,  която ще съдейства на потенциалните кандидати при необходимост от допълнителна информация. При възникнали допълнителни въпроси може да се обръщате към г-жа Кочарова на тел.0885661197.

Приложение: Информация за проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”

 

08 октомври 2019 г.

 

Информация за проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. (ОП РЧР)

 

Срок за изпълнение на проекта – до края на 2023 г.

Цел на проекта – да се подпомогне повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се специализанти в системата на здравеопазването – лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки

Дейности – по проекта се изплащат:

1.        предвидените в нормативната уредба такси за теоретично и практическо обучение;

2.        стипендии за времето, през което специализантът не е получавал доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност.

Допустими целеви групи по проекта – специализанти с професионална квалификация „лекар“, „лекар по дентална медицина“, „медицинска сестра“ или „акушерка“, които:

-         се обучават на място, финансирано от друг източник по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по специалност, различна от специалностите Анестезиология и интензивно лечение, Обща и клинична патология, Педиатрия, Спешна медицина, Инфекциозни болести и Неонатология (за които Министерството на здравеопазването заплаща стойността на теоретичното и практическото обучение) или

-         се обучават за придобиване на специалност по реда на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и са български граждани, граждани на държави - членки на Европейския съюз, на другите държави от Европейското икономическо пространство и на Швейцария или чужденци, които имат разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, лица с предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или с предоставено право на убежище и чужденци от българска народност.

ВАЖНО:

Всички специализанти, обучаващи се на места, финансирани от друг източник по реда на отменената Наредба № 34, могат да кандидатстват за финансиране по проекта.

Всички специализанти, приети на места срещу заплащане по реда на отменената Наредба № 34, имат право да продължат обучението си на места, финансирани от друг източник и след промяна на вида на мястото им могат да кандидатстват по проекта.

В тази връзка уточняваме, че в нормативната уредба вече е предвидена възможност специализантите, приети на места срещу заплащане по реда на отменената Наредба № 34, да продължат обучението си на места, финансирани от друг източник, като подадат заявление до висшето училище, в което са записани за обучение за придобиване на специалност. В 7-дневен срок от подаване на заявлението висшето училище организира сключване на анекс към договора за обучение за промяна на вида на мястото, заемано от специализанта. По този начин, след промяна на вида на мястото, по проекта могат да кандидатстват и специализанти, приети на места срещу заплащане по реда на отменената Наредба № 34.

Специализантите по Наредба № 1, които се обучават на места, за които държавата финансира таксата за теоретично и/или практическо обучение, но които нямат доходи, могат да кандидатстват по проекта за получаване на стипендия за времето, през което не получават доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност.

Към момента е обявена четвърта процедура за подбор на специализанти по проекта. Процедурата е отворена постоянно до 30.09.2023 г. и всеки заинтересован специализант, който е лекар, лекар по дентална медицина, медицинска сестра или акушерка, може да кандидатства до 30.09.2023 г. онлайн чрез регистрация и подаване на заявление в интернет страницата на проекта www.specializanti-mh.info.

За да кандидатства, всеки специализант (лекар, лекар по дентална медицина, медицинска сестра или акушерка) трябва да се регистрира като следва секцията „Форма за регистрация“ (в горния десен ъгъл) в интернет сайта на проекта. След попълване на формата за регистрация на посочената от специализанта електронна поща той ще получи съобщение с линк за активиране на профила. Тази стъпка е нужна за удостоверяване на адреса на електронната поща, на която ще бъдат изпратени инструкции. След потвърждение на електронната поща, за достъп до профила се използва формата за вход в системата. След потвърждаване на регистрацията, в Секция „Потребителски профил“ специализантът може да смени паролата си.

След регистрация в интернет сайта на проекта в Секция „Заявление“ специализантът следва да попълни изискуемите данни за профила си. В профила следва да се прикачат следните документи:

1.    подписано и сканирано Заявление за кандидатстване за финансиране на обучение на специализант по проекта – образецът на заявление е публикуван в Секция „Документи“, РазделДокументи за четвърта процедура за подбор на специализанти (лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки);

2.1. за специализантите по реда на отменената Наредба № 34 – сканиран договор за обучение за придобиване на специалност на място, финансирано от друг източник;

2.2. за специализантите по реда на действащата Наредба № 1 – сканиран документ, въз основа на който се обучават за придобиване на специалност (трудов договор на длъжност за специализант, договор по чл. 234 от Кодекса на труда, заповед на ректор на висше училище или на министъра на отбраната/оправомощено от него длъжностно лице);

3. сканиран трудов договор (или заповед за служебно правоотношение) – само при наличие на такъв.

След прикачване на посочените документи в профила, заявлението се изпраща с натискане на бутон „Изпрати Заявление“, а системата генерира автоматично входящ номер.

Първото класиране на кандидатите ще бъде обявено до 11.10.2019 г. на интернет страницата на проекта – www.specializanti-mh.info. Всяко следващо класиране ще бъде обявявано регулярно в зависимост от постъпилите заявления за кандидатстване на интернет страницата на проекта.

С одобрените кандидати се сключва договор за финансиране на обучението по проекта.

При необходимост от допълнителна информация за кандидатстване по проекта може да се обръщате към регионалната здравна инспекция. При нужда от съдействие за попълване на данните от профила или прикачване на необходимите документи в сайта на проекта може да се обръщате към г-жа Антоанета Димова – координатор на проекта, на тел. 02/93 01 266 или към г-жа Павлина Христова – финансист по проекта, на тел. 02/93 01 206.

 

13 септември 2019 г.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ

 

 

07 август 2019 г.

На вниманието на лекарите, издаващи медицински свидетелства по реда на Наредба №3 /11.05.2011г.  за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории.

Резултати от наблюдение по метода "таен клиент".

02 юли 2019 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ И УПРАВИТЕЛИТЕ НА АПТЕКИ

Съгласно изискванията на чл. 55, ал.2 от Наредба № 4/2009 г. на Министерство на здравеопазването, във връзка с получен сигнал в Министерство на здравеопазването от Регионална здравна инспекция - Пловдив, за констатирана липса  на 30 броя специални рецептурни бланки (жълти) и 330 броя специални рецептурни бланки (зелени) за предписване и отпускане на лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества.

Уведомяваме Ви, че специалните рецептурни бланки:

серия А от № 10017221 до № 10017250 включително;

серия А от № 140983881 до № 140984060 включително;

серия А от № 17977851 до № 17978000 включително са невалидни.

28 юни 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Лицата, освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК в периода от 3 август 2018 г. до 10.06. 2019 г., имат право да подадат заявление-декларация за преосвидетелстване, в едномесечен срок – до 11.07.2019г.

13 юни 2019 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ И УПРАВИТЕЛИТЕ НА АПТЕКИ

 

Съгласно изискванията на чл. 55, ал.2 от Наредба № 4/2009 г. на Министерство на здравеопазването, във връзка с получен сигнал в Министерство на здравеопазването от Регионална здравна инспекция-Плевен, за констатирана липса  на 30 броя специални рецептурни бланки (зелени) за предписване и отпускане на лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества.

Уведомяваме Ви, че специалните рецептурни бланки:

серия А от № 180668131 до № 180668160 включително са невалидни.

18 май 2018 г.

 

ВНИМАНИЕ!!!

 

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Кърджали, разполага с утвърдения от Декана на Медицински факултет – София, План - разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през -2019 година .

План-разписанието за 2019г. и образците на заявките са качени на Интернет-страницата на Медицински факултет - софия в раздел СДО: medfac.mu-sofia.bg

 

             Срока за подаване на заявките е до 24.08.2018 година.

     

             РЗИ - КЪРДЖАЛИ

 

29 март 2018 г.

 

 

 

Етичен кодекс на работещите с деца.

 

14 март 2018 г.

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ 2014-2020

 

Лечебни заведения в област Кърджали Дейност, целеви групи, достъп до услуги Адрес, телефон, e-mail Регионален координатор по програмата
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, гр.Кърджали 1.Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве.

- комплексно обслужване на родилки и бременни жени с патология на бременността, на деца с увреждания и с хронични заболявания;

- предоставяне на здравно-информационни, консултативни, координиращи и насочващи услуги, психологична подкрепа и специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти. Консултациите се извършват както на място в центъра, така и в дома на пациентите. Домашните посещения се предоставят на деца с увреждания, недоносени и с хронични заболявания до навършване на 1 година. Насочването към центъра се извършва от личния лекар на детето или лекар специалист от извънболничната медицинска помощ.

График за консултации: 8.00-13.00 часа, 13.30-16.30часа.

2. Неонатален слухов скрининг на всички новородени деца в родилно отделение с цел ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха.

гр.Кърджали, бул."Беломорски"№53,

тел.: 0361 68459

e-mail: hospital_kj@abv.bg

Д-р Виолета Параскова,

Главен инспектор,

 дирекция "Медицински дейности"

Регионална здравна инспекция - Кърджали

ул."Ген.Вл.Стойчев" 2

 тел.: 0884331618, 0361 60292

e-mail: rzi.kardjali@gmail.com

МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев" ЕООД, гр.Момчилград Неонатален слухов скрининг на всички новородени деца в родилно отделение с цел ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха. гр.Момчилград, ул."Стефан Караджа" №1

тел. 03631 8118, 0889425415

e-mail: mbal_momchilgrad@abv.bg

МБАЛ "Живот +" ЕООД, гр.Крумовград Неонатален слухов скрининг на всички новородени деца в родилно отделение с цел ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха. гр.Крумовград, ул."Христо Ботев"№ 2

тел. 03641 7271, 0895660180

e-mail:lifeplus@mail.bg

 

 

 

 

12 февруари 2018 г.

Лекарски консултативни комисии (ЛКК)

         - Болнична медицинска помощ - Заповеди

         - Извънболнична медицинска помощ - Заповеди

         - По Закона за интегриране на хората с увреждания - Заповеди

 

29 май 2017 г.

ВНИМАНИЕ!!!

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Кърджали, разполага с утвърдения от Декана на Медицински факултет – София, План - разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през -2018 година .

План-разписанието за 2018г. и образците на заявките са качени на Интернет-страницата на Медицински факултет - софия в раздел СДО: medfac.mu-sofia.bg и може да бъдат изтеглени от тук.

             Срока за подаване на заявките е до 28.08.2017 година.

24 април 2017 г.

Лекарски консултативни комисии (ЛКК)

         - Болнична медицинска помощ - Заповеди

         - Извънболнична медицинска помощ - Заповеди

         - По Закона за интегриране на хората с увреждания - Заповеди

 

23 януари 2017 г.

На вниманието на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите!

На основание чл. 6 ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба №1/ 27.02.2013 г. на МЗ, чл. 20 от Закона за статистиката, чл.10, ал.1, т.6 и чл. 27, ал. 2 и 3 от Закона за здравето:
Уведомяваме всички лечебни заведения за извънболнична помощ, че стартира отчетната кампания 2016/2017 г.

Отчетните форми за дейността на лечебните заведения през 2016 г. са променени!

Всички отчети и приложенията към тях трябва да се предадат – подписани и подпечатани до 11.02.2017г., съгласно образците!

Формуляри за медико - статистически отчети мажете да получите на място в РЗИ Кърджали - ул. “Ген. Владимир Стойчев” № 2, стая № 18

 

13 декември 2016 г.

 

ВНИМАНИЕ считано от 01.01.2017г. се въвежда нов документ за регистрация на суицидните действия „Карта 3-суицидно действие“, който заменя сега съществуващите „Карта за суицидно действие“ и „Съобщение за суицидно действие“.

Картата се попълва от всички медицински лица, регистрирали суицидни действия и се изпраща в РЗИ не по-късно от 10 дни от предходния месец.

 

08 ноември 2016 г.

 

 

18 май 2016 г.

 

ВНИМАНИЕ!!!

 

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Кърджали, разполага с утвърдения от Декана на Медицински факултет – София, План - разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през -2017 година .

План-разписанието за 2017г. и образците на заявките са качени на Интернет-страницата на Медицински факултет - софия в раздел СДО: medfac.mu-sofia.bg

 

                Срока за подаване на заявките е до 22.08.2016 година.

 

                РЗИ - КЪРДЖАЛИ

 

09 февруари 2016 г.

Лекарски консултативни комисии (ЛКК)

         - Болнична медицинска помощ - Заповеди

         - Извънболнична медицинска помощ - Заповеди

         - По Закона за интегриране на хората с увреждания - Заповед

12 май 2015 г.

ВНИМАНИЕ !!! 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Кърджали, разполага с утвърдения от Декана на Медицински факултет – София, План - разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през -2016 година .

План-разписанието за 2016г. и образците на заявките са качени на Интернет-страницата на Медицински факултет - софия в раздел СДО: medfac.mu-sofia.bg

Същите може да ги изтеглите и от тук.

 

             Срока за подаване на заявките е до 21.08.2015 година.

 

28 януари 2015 г.

ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ  2014 Г.

 

В Н И М А Н И Е !

 

На основание чл. 6 ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 1 от 27.02.2013г.за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения (Обн. ДВ. бр.24/12.03.2013г.) и чл.27(ал. 2 и 3) от Закона за здравето (Обн. ДВ. бр.70/10.08.2004г.):

всички лечебни заведения за извънболнична помощ могат да получат формуляри за медико - статистически отчети  в РЗИ – Кърджали

ул. “Ген. Владимир Стойчев” № 2, стая № 18

Отчетните форми могат да бъдат изтеглени тук:

 

- Формуляри за ИППМП и ГППМП
-
Формуляри за ИПСМП и ГПСМП
-
Формуляри за лекари по дентална медицина
-
Формуляри за МЦ и ДКЦ
-
Формуляри за СМДЛ
-
Формуляри за СМТЛ
-
Формуляри за хосписи

 

Срок за представяне на попълнените отчети до 15.02.2015г. стая 18

Телефон за връзка: 0361/6 02 89

 

21 октомври 2014 г.

 

СПИСЪК

на

Лечебните заведения на територията на област Кърджали, отговарящи на изискванията на Наредба №30/19.07.2004год.

за утвърждаване на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина":

 

Лечебни заведения за извънболнична помощ:

1.  "ДКЦ №1 ООД" – Кърджали 

2.  МЦ "Авицена" ЕООД – Кърджали 

3.  "СИНДИ – ИПСМП" ЕООД – Кърджали 

 

Лечебни заведения за болнична помощ:

1.  МБАЛ „Д-р Ат. Дафовски” АД – гр. Кърджали

2.  МБАЛ „Живот +” ЕООД – Крумовград.

 

30 юли 2014 г.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ!!!

 

Уведомяваме Ви, че на основание Наредба №15/02.07.2008г. за придобиване на специалност „Обща медицина” от общопрактикуващите лекари и Заповед № РД 19-4/27.06.2014г. на Министъра на здравеопазването, отдел „СДО и УБК” при Медицински университет-София приема документи за придобиване на специалност „Обща медицина”.

Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи:

1.Заявление /предоставя се от отдел „СДО и УБК”/.

2.Нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование.

3.Нотариално заверено копие от свидетелство /диплома/ за придобита друга специалност ако има такава.

4.Копие от удостоверение за регистрация в Регионален център по здравеопазване, извършена в периода от 2000г. до 02.06.2009 г. /съгласно §6, ал. 1, т.1 от ПЗР на Закона за лечебните заведения и §94 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на закона за здравето/.

5.Копие от договор с Районната здравноосигурителна каса /при наличие на такъв/ първа и последна страница от 2014година.

6.Удостоверение от Българския лекарски съюз.

Съгласно Заповед № РК36-1245/18.07.2014г. на Ректора на МУ-София е определена цена за участие в конкурса за зачисляване на специализация в размер на 60.00 лв.

Документите се подават в срок от 23.07.2014г. до 15.09.2014г. в отдел „СДО и УБК”, гр. София, бул. Акад. Ив.Е.Гешов” 15, ет. 12, ст. 7 от. 13:00 до 16:00 часа.

 

            РЗИ - КЪРДЖАЛИ

 

03 юли 2014 г.

 

ВНИМАНИЕ!!!

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Кърджали, разполага с утвърдения от Декана на Медицински факултет – София, План - разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през -2015 година .

План-разписанието за 2015г. и образците на заявките са качени на Интернет-страницата на Медицински факултет - софия в раздел СДО: medfac.mu-sofia.bg

              Срока за подаване на заявките е до 22.08.2014 година.

 

03 юли 2014 г.

 

ВНИМАНИЕ!!!

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Кърджали, разполага с утвърдения от НАЧАЛНИКА на ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ – София, План - разписание ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО МЕДИЦИНСКО ОБУЧЕНИЕ на висшите медицински и немедицински кадри И ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 година .

План-разписанието за 2014г. Е каченО В САЙТА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ.

              Срока за подаване на заявките е до 09.07.2014 година.

 

03 юли 2014 г.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ!!!

 

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ СЪС ЗАПОВЕД № РД-19-4/27.06.2014Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО СА ОПРЕДЕЛЕНИ броя на местата за специализанти по Обща медицина по реда на Наредба № 15 от 02.07.2008г. за придобиване на специалност “Обща медицина” от общопракиткуващите лекари.

Заповедта е публикувана  на сайта на МЗ – на следния линк:http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=396

Със заповедта се утвърждават 855 места за специализанти, което е повече от общия брой ОПЛ без придобита специалност “Обща медицина” и незачислени за специализация, които не попадат в обхвата на § 95 от ПЗР на ЗЛЗ. С утвърждаването на тези места се дава възможност на всички незачислени ОПЛ да започнат обучение за придобиване на специалност “Обща медицина”.

Съгласно промяната в Закона за лечебните заведения от 06.06.2014г. общопрактикуващите лекари (ОПЛ) без придобита специалност Обща медицина и незачислени за специализация (с изключение на тези по § 95 от ПЗР на ЗЛЗ) трябва в едногодишен срок да се зачислят за придобиване на специалност Обща медицина, за да имат право да продължат да работят като ОПЛ следващите 5 години.

Съгласно разпоредбите на Наредба № 15 срокът за подаване на документи за зачисляване във висшите училища по заповедТА е 15.09.2014г.

 

26 юни 2013 г.

 

ВНИМАНИЕ!!!

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Кърджали, разполага с утвърдения от Декана на Медицински факултет – София, План - разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през -2014 година .

План-разписанието за 2014г. и образците на заявките са качени на Интернет-страницата на Медицински факултет - софия в раздел СДО: medfac.mu-sofia.bg

              Срока за подаване на заявките е до 23.08.2013 година.

 

              РЗИ - КЪРДЖАЛИ

 

26 юни 2013 г.

 

 

 ВНИМАНИЕ!!!

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Кърджали, разполага с утвърдения от НАЧАЛНИКА на ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ – София, План - разписание ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО МЕДИЦИНСКО ОБУЧЕНИЕ на висшите медицински и немедицински кадри И ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 година .

План-разписанието за 2014г. Е каченО В САЙТА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ.

             Срока за подаване на заявките е до 10.07.2013 година.

 

             РЗИ - КЪРДЖАЛИ

 

16 октомври 2012 г.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНИРАНЕ НА РАБОТАТА НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ СТРУКТУРИ НА ОРГАНИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ПРИ СЛУЧАИ НА ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ ИЛИ В РИСК ОТ НАСИЛИЕ И ПРИ КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ.

 

       Споразумението може да изтеглите от тук.

 

04 юни 2012 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Кърджали, разполага с утвърдения от Декана на Медицински факултет – София, План - разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през -2013 година .

План-разписанието за 2013г. и образците на заявките са качени на Интернет-страницата на Медицински факултет - софия в раздел СДО: medfac.mu-sofia.bg

              Срока за подаване на заявките е до 20.07.2012 година.

 

              РЗИ - КЪРДЖАЛИ

 

28 март 2012 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уведомяваме Ви за предстоящо провеждане на курса "Спешни състояния в медицината" (27-29 юни 2012 г.) в Университетска болница "Лозенец".
Курсът е за  интернисти, педиатри, кардиолози и специализиращи лекари в тези специалности.

Брой курсисти – 80, при повече желаещи и по-голям брой.        

Курсът е безплатен.

На  курсистите се издава съответния сертификат  от БЛС.

На участниците в курса от страната  не се  осигурява  преспиване.

Желаещите за участие да представят документ за разрешен отпуск за времето на курса.

Прилагаме програмата за курса и заявка за участие.

 

Записване :

 

Елена Димитрова, УБ „Лозенец” ул.”Козяк 1 ” тел.02 96 07-218, факс 02 962 4771, 0888124301;  E-mailelena_max@abv.bg или Деканат на Медицински Факултет, СУ „Климент Охридски”, ул.”Козяк 1 ” София 1407, телефон 9607*417-Емилия  Цанкова ;

Курсът ще се проведе в аудиторията на болница „Лозенец”, ІV етаж, ул.”Козяк” № 1

 

РЗИ-Кърджали

 

16 януари 2012 г.

 

ВНИМАНИЕ!!!

 

Отдел „СДО и УБК” при Медицински университет гр. София обяви  конкурси за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във в.„Новинар” бр.4/06.01.2012г.

Документите за участие в конкурсите се подават в едномесечен срок от публикуването на обявата на адрес: гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов” 15, ет.12, стая № 7.

Информация за базите и видовете на специализации, броя на местата и необходимите документи може да получите на сайта на МУ – София в интернет / www.mu-sofia.bg /.

 

РЗИ - КЪРДЖАЛИ

 

09 януари 2012 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уведомяваме Ви, че Регионална здравна инспекция – Кърджали разполага с утвърденото от Декана на Медицински факултет при ТрУ гр. Стара Загора План - разписание за курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри за 2012г., които ще се проведат в Медицински факултет  и УМБАЛ ЕАД гр. Стара Загора.

Срокът за изпращане на заявите е до 20.01.2012г. на адрес:

гр. Стара Загора 6000

ул.”Армейска” № 11

Медицински факултет

Отдел „Следдипломно обучение”.

 

09 януари 2012 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

във връзка с Наредба № 34 от 29 декември 2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед № РД-21-9/01.12.2011г. на министъра на здравеопазването са утвърдени местата за специализанти за 2012 година. Заповедта с приложенията е публикувана на интернет страницата на Министерство на здравеопазването, рубрика „Нормативни актове”, подрубрика „Правилници, инструкции, заповеди”.

 


Всички права запазени - РЗИ Кърджали - 2011