14 юни  2013 г.

 

Регионална здравна инспекция - Кърджали е партньор в изпълнението на проект Интегрирана териториална синергия за детско здраве и защита (INTERSYC), финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети на участващите страни.

Проект INTERSYC е със срок на реализация 24 месеца  - от 14 юни 2013 г. до 13 юни 2015 г., и е на обща стойност в размер на 624 362,60 .

Бюджетът, определен за изпълнение на дейностите от РЗИ-Кърджали, е в размер на 43 560 , от които съгласно условията за финансиране на програмата, 37 026,00 ще бъдат получени от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 6 534,00   - от националното съфинансиране.

Партньорите по проекта са заинтересовани лица от публичния и частния сектор, които се фокусират главно върху изпълнението на дейности, насочени към подобряване качеството на живот на децата в трансграничния регион между Гърция и България. Тези партньори вече са разработвали синергии в рамките на предишни свои проекти.

От гръцка страна това са:

- Усмивката на дете (The Smile of the Child - водещ партньор)

- Неправителствена организация от Пагион - партньор 2

- Неправителствена организация от Кавала - партньор 3

От българска страна в проекта като партньори участват:

- Фондация Център Надя, клон Сандански - партньор 4

- Неправителствена организация за лица с интелектуални затруднения Шанс, гр.Разлог - партньор 5

- Регионална здравна инспекция - Кърджали - партньор 6.

Общата цел на проекта е разработване на средства за защита на деца в риск и подобряване на равнището на предоставяните здравни и социални услуги на децата.

Дейностите на РЗИ - Кърджали включват организацията и провеждането на Образователни семинари за спасяване и оказване на първа помощ в Гърция и България в сътрудничество с Европейския съвет за научни изследвания (ERC) и прегледи на ученици на възраст 7-13 години от учебни заведения на територията на област Кърджали. По предварително определен график в периода от 15 април до 15 май 2015 г., децата ще минат преглед при 4-ма специалисти - педиатър, офталмолог, лекар по дентална медицина и ото-рино-ларинголог.

Ще бъдат прегледани над 800 деца от четири училища в община Кърджали  -ОУСв.св.Кирил и Методий, СОУОтец Паисий, СОУЙордан Йовков и СОУП.Р.Славейков. Част от прегледите по специалностите очни болести и ушно-носно-гърлени болести ще бъдат извършени в доставено за целите на проекта специализирано транспортно средство, напълно екипирано с цялото необходимо за осъществяване на тези прегледи оборудване, осигурено от водещия партньор по проекта гръцката организация Усмивка на дете (The Smile of the Child)

 

26 юни  2013 г.

 

Дейности и ангажименти на РЗИ - Кърджали по проект INTERSYC

 

Работен пакет 1. Управление и координация

Дейност 1.2. Управление

Дейност 1.3. Встъпителна среща

Дейност 1.4. Участие във втора и трета среща

Дейност 1.5. Финална среща

Работен пакет 2. Информация и публичност

 Дейност 2.2. Информационни дейности

 Дейност 2.3. Международни конференции

Работен пакет 4. Подобряване на здравните услуги за децата

 Дейност 4.2. Превантивна медицина/Пилотни дейности в България   (прегледи на деца)                                     

Работен пакет 5. Подобряване на социалните услуги за  деца                   

Дейност 5.1. Образователни семинари за спасяване и оказване на първа помощ в   Гърция и България в сътрудничество с Европейския съвет за научни изследвания (ERC)

 

18 септември  2013 г.

 

Дейност на РЗИ по работен пакет 1 Управление и координация

 

На 16 септември 2013 г. в гр.Кавала - Р.Гърция, бе проведена първата работна среща по проект INTERSYC.

Ръководителят на Партньор 6 по проект INTERSYC доц.д-р Жени Стайкова,дм представи презентация за дейността, функциите и структурата на Регионална здравна инспекция - Кърджали.

На срещата в гр.Кавала партньорите от българска и гръцка страна уточниха конкретни стъпки по ключови дейности със съставяне на времеви график за изпълнението на общата цел - разработване на средства за защита на деца в опасност, подобряване на равнището на услугите, здравеопазването и социалните грижи за деца.

 

11 юли  2014 г.

 

Дейност на РЗИ по работен пакет 1 Управление и координация

 

На 9 юли 2014 г. в гр.Разлог бе проведена втората среща по проекта. На нея присъстваха представители на партньорските организации от българска и гръцка страна.

 

31 март  2015 г.

 

Дейност на РЗИ по работен пакет 2. Информация и публичност

 

На 30 март 2015 г. в гр. Сандански се проведе Международна конференция на тема: Интегрирана териториална синергия за детско здраве и защита. На нея бяха представени дейностите на партньорите от Гърция и България по проект INTERSYC и бяха набелязани идеи за бъдещо партньорство.

Дейностите на РЗИ -Кърджали бяха презентирани от доц. д-р Жени Стайкова,дм - ръководител на Партньор 6 по проект INTERSYC

 

 

 
         
 

 

 

01 април  2015 г.

 

Дейност на РЗИ по работен пакет 1 Управление и координация

 

На 31 март 2015 г. в град Сандански се проведе третата работна среща по изпълнение на проект Интегрирано териториално сътрудничество за детско здравеопазване и защита (INTERSYC). На срещата присъства ръководителят на партньор 6 по проекта доц.д-р Жени Стайкова,дм.

Г-н Димитрис Филипидес от страна на водещия партньор Усмивката на детето (The Smile of the Child), изрази удовлетворение, че по-голямата част от заложените по проекта ангажименти са изпълнени успешно, като основно вниманието беше насочено към изпълнението на предстоящите

Бяха уточнени детайлите за синхронизиране на дейностите на РЗИ-Кърджали основно с водещия партньор, планирани за периода 14 април - 15 май 2015 г..

 

 

 

 

14 април  2015 г.

 

Днес на пресконференция в РЗИ бе представен проект  Интегрирана териториална синергия за детско здраве и защита (INTERSYC)

 

РЗИ - Кърджали е партньор 6 по проекта, финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети на участващите страни.

При откриването на пресконференцията директорът на РЗИ д-р Светлана Николова подчерта, че това е трети проект за инспекцията по тази програма и изрази увереност, че екипът ще се справи отлично и с неговата реализация. От своя страна ръководителят на проекта доц. д-р Жени Стайкова,дм й благодари за оказаното съдействие проектът да бъде финализиран.

Дейностите на водещия партньор Усмивката на детето от Р.Гърция бяха представени от Атанасия Керамари, а от българска страна - от доц.д-р Жени Стайкова,дм. С пожелание за успех към екипа се обърна зам.-областният управител Селвие Ахмед, а експертът от дирекция Хуманитарни дейности в община Кърджали инж.Василка Григорова поднесе поздравителен адрес от кмета на общината инж.Хасан Азис. Директорът на ОУ Св.св.Кирил и Методий Лиляна Янкова изрази благорадността на директорите на учебните заведения, включени в проекта, както и на родителите на децата.

На пресконференцията присъстваха още Панайота Лепиду и Йоргос Панайотпулос - представители на водещия партньор Усмивката на детето,  Гроздан Колев - началник на РИО, експерти от областна и общинска администрации, лекари-специалисти, ангажирани с прегледи на деца, директори на учебни заведения, медицински специалисти от училищни здравни кабинети, класни ръководители, журналисти от национални и регионални медии в област Кърджали.

Проект INTERSYC е със срок на реализация 24 месеца  - от 14 юни 2013 г. до 13 юни 2015 г., и е на обща стойност в размер на 624 362,60 .

Бюджетът, определен за изпълнение на дейностите от РЗИ-Кърджали, е в размер на 43 560 , от които съгласно условията за финансиране на програмата, 37 026,00 ще бъдат получени от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 6 534,00   - от националното съфинансиране.

Партньорите по проекта от гръцка страна са:

- Усмивката на дете (The Smile of the Child - водещ партньор)

- Неправителствена организация от Пагион - партньор 2

- Неправителствена организация от Кавала - партньор 3

От българска страна в проекта като партньори участват:

- Фондация Център Надя, клон Сандански - партньор 4

- Неправителствена организация за лица с интелектуални затруднения Шанс, гр.Разлог - партньор 5

- Регионална здравна инспекция - Кърджали - партньор 6.

Общата цел на проекта е разработване на средства за защита на деца в риск и подобряване на равнището на предоставяните здравни и социални услуги на децата.

Основната дейност на РЗИ - Кърджали включва прегледи на 800 ученици на възраст 7-13 години от 4 учебни заведения в община Кърджали - ОУСв.св.Кирил и Методий, СОУ Отец Паисий, СОУЙордан Йовков, СОУ П.Р.Славейков. По предварително определен график в периода от 15 април до 15 май 2015 г., децата ще минат преглед при 4-ма специалисти - педиатър, офталмолог, лекар по дентална медицина и ото-рино-ларинголог. Част от прегледите по специалностите очни болести и ушно-носно-гърлени болести ще бъдат извършени в доставено за целите на проекта специализирано транспортно средство, напълно екипирано с цялото необходимо за осъществяване на тези прегледи оборудване, осигурено от водещия партньор по проекта гръцката организация Усмивка на дете (The Smile of the Child).

Друга дейност е организацията и провеждането на образователни семинари за спасяване и оказване на първа помощ в Гърция и България в сътрудничество с Европейския съвет за научни изследвания (ERC).

Презентацията на ръководителя на партньор 6 доц. д-р Жени Стайкова,дм за дейностите на РЗИ-Кърджали е публикувана тук.

 

 

 

 

20 април   2015 г.

 

По проект INTERSYC ще бъдат прегледани 200 деца от ОУСв.св.Кирил и Методий

 

Прегледите започнаха на 15 април и се провеждат от 4-ма специалисти - д-р Ана Карагяурова (педиатър), д-р Кичка Табакова (уши, нос,гърло), д-р Радка Мазнева (очен лекар) и д-р Любка Пънева-Василева (зъболекар).

Част от прегледите на децата на възраст от 7 до 13 години се извършват в специализирано транспортно средство, предоставено на РЗИ от гръцкия партньор Усмивка на дете (The Smile of the Child - водещ партньор).

Прегледите вървят отлично благодарение на организацията от страна на ръководството на училището с директор Лиляна Янкова, каза ръководителят на Партньор 6 по проект INTERSYC доц.д-р Жени Стайкова,дм.

До 15 май лекарските екипи ще преглеждат деца и от СОУОтец Пасий, СОУЙордан Йовков и СОУП.Р.Славейков. С прегледи ще бъдат обхванати общо 800 деца. На всички се раздават и здравно образователни материали - листовка и брошура, които са публикувани тук.

 

 

 
         
 

 
         

28 април   2015 г.

 

По проект ИНТЕРСИК в БЧК се провеждат образователни семинари

 

Образователните семинари за спасяване и оказване на първа помощ в Гърция и България в сътрудничество с Европейския съвет за научни изследвания (ERC) и БЧК, са по работен пакет 5 - Подобряване на социалните услуги за деца.  В продължение на 3 последователни дни ще бъдат обучени по 20 души дневно. В групите са включени учители, възпитатели и медицински лица от здравни кабинети в училищата и детските градини на община Кърджали.

Обучители по оказване на първа помощ са д-р Атанас Митков, д-р Борислав Коленцов и д-р Борис Досев.                                   

Темите и практическите занятия за провеждане на семинара по оказване на първа помощ са:

  Въведение в реанимацията. Обяснение и демонстрация.

  Практики по реанимация в групи.

  Въведение в автоматичния външен дефибрилатор (АВД).

  Използването на АВД. Демонстрация и разяснение относно прилагането му.

  Пробно прилагане на АВД в групи.

  Демонстрация и обяснение на сигурността на приложенията.

  Пробно прилагане в легнало положение и по групи.

Първата обучена група получи сертификатите си от ръководителя на проекта доц. д-р Жени Стайкова, дм. Сертификатите са валидни във всички страни на Европейския съюз.