Оперативна програма „Добро управление“

 

 

РЗИ Кърджали изпълнява проект BG05SFOP001-2.019-0066-C01 „Специализирани обучения в Регионална здравна инспекция – Кърджали“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от

Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет на Република България.


Обща стойност на проекта: 108 630.72 лева, безвъзмездна финансова помощ 108 630.72 лева, от които 92 336.11 лева европейско и 16 294.61 лева национално съфинансиране

Начална дата на проекта: 29.05.2020                      

 

Крайна дата на проекта: 29.11.2021

 

Кратко описание на проекта

1. Основна цел:

■ Основната цел на проекта е подобряване на специализираните знания и умения на служителите в РЗИ Кърджали

 

2. Специфични цели:

■ Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в РЗИ Кърджали, чрез организиране и провеждане на специализирани обучения, пряко свързани със специфичната дейност на администрацията

■ Повишаване административния капацитет и ефективността на РЗИ Кърджали и постигане на по-добро регулиране и по-добро управление

 

3. Основни дейности - организиране и провеждане на специализирани обучения, в това число:

■ Организиране и провеждане на 9 броя специализирани обучения за повишаване знанията, уменията и квалификацията на служителите на РЗИ Кърдажли

■ Организиране и управление на проекта

■ Осигуряване на информация и комуникация (визуализация) на проекта

 

4. Основни резултати:

■ Подобрени специализирани знания и умения на служителите в РЗИ Кърджали

■ Организирани и успешно проведени 9 броя специализирани обучения, пряко свързани със специфичната дейност на РЗИ Кърджали

■ 168 броя служители, взели участие в специализирани обучения

■ 168 броя служители от администрацията, успешно преминали обучения с получаване на сертификат

■ Повишен капацитет на служителите в РЗИ Кърджали

■ Компетентна и ефективна държавна администрация, чрез управление и развитие на човешките ресурси

■ Модернизация на работните процеси в РЗИ Кърджали

■ Повишаване удовлетвореността на потребителите чрез предоставяне на качествени услуги

■ Успешно изпълнен и реализиран проект

■ Повишена информираност на обществеността по отношение на изпълнените дейности по проекта и неговото финансиране