16 май 2014 г.

 

Регионална здравна инспекция, гр. Кърджали започна изпълнението на Проект: Компетентна и ефективна администрация в РЗИ - Кърджали, финансиран от Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд, съгласно Договор № А13-22-31/16.05.2014, приоритетна ос II, Управление на човешките ресурси, 2.2 Компетентна и ефективна държавна администрация по бюджетна линия BG051РО002/13/2.2-13.

Проектът е с продължителност 12 месеца - от 16 май 2014 г. до 15 май 2015 г.

Обща стойност на проекта: 89 590,00 лв. с включен ДДС.

Стойност на безвъзмездната финансова помощ: 89 590,00 лв. с включен ДДС.

Обща цел на проекта: повишаване квалификацията на служителите в РЗИ Кърджали, чрез провеждане на специализирани обучения за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им.

Специфични цели на проекта:

1. Подобряване знанията и уменията на служителите в РЗИ Кърджали, чрез провеждане на специализирани обучения;

2. Повишен капацитет на администрацията в РЗИ Кърджали.

 

Предвидените по проекта дейности включват общо 7 (седем) на брой специализирани обучения, от които:

- Обучение на тема:  Облачните услуги иновативен подход за електронното управление (ЕП-6), проведено в град Банкя, организирано от Институт по публична администрация. Лектор: инж. Николай Дилов;

- Обучение на тема: Емоционална интелигентност в управлението (УА-5), проведено в град Банкя, организирано от Институт по публична администрация. Лектори: Бисерка Зарбова и Милена Мирчева;

- Обучение на тема: Успешно общуване в неформална и делова среда, проведено на територията на град Кърджали, организирано от консултантска компания Ла Фит ООД, гр. София;

- Обучение на тема: Управление на екипното представяне, проведено на територията на град Кърджали, организирано от консултантска компания Ла Фит ООД, гр. София;

- Обучение на тема: Усъвършенстване на личната ефективност, проведено на територията на град Кърджали, организирано от консултантска компания Ла Фит ООД, гр. София;

- Обучение на тема: Екипна комуникация и екипно взаимодействие, проведено на територията на град Кърджали, организирано от консултантска компания Ла Фит ООД, гр. София;

- Обучение на тема: Безопасност и здраве при работа в лабораториите на РЗИ Кърджали, проведено на територията на град Кърджали, организирано от консултантска компания Ла Фит ООД, гр. София;

 

24 август 2014 г.

 

Консултантска компания Ла Фит ООД, гр. София е специализирана в разработването и прилагането на комплексни решения за управление на човешките ресурси, организационно развитие, разработване на програми за обучения и провеждане на обучения. Фирмата е избрана за изпълнител на провежданите обучения след провеждане на обществена поръчка с публична покана, с предмет: Избор на изпълнител/и за предоставяне на външни услуги по проект Компетентна и ефективна администрация в РЗИ - Кърджали, по обособени позиции, проведена на 02.09.2014 година.

 

I.       ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА

1.      Предметът на поръчката е насочен към избор на изпълнител за специализирани обучения на групи служители от РЗИ Кърджали за усъвършенстване на ръководните им умения и на индивидуалния им потенциал за развитие и извършване на дейностите по информация и публичност, съгласно проект Компетентна и ефективна администрация в РЗИ - Кърджали, изпълняван по Договор № А13-22-31/16.05.2014, Приоритетна ос II, Управление на човешките ресурси, 2.2 Компетентна и ефективна държавна администрация по бюджетна линия BG051РО002/13/2.2-13 по ОПАК, организиран в шест обособени позиции.

            По обособени позиции № 1,№ 2,№ 3,№ 4 и № 5 ще бъдат обучавани служители от РЗИ - Кърджали за усъвършенстване на ръководните им умения. Това са директор на РЗИ, зам. директор, главен секретар, директори на дирекция, началници на отдели и експерти. Всеки участник може да участва в няколко обучения, в зависимост от заеманата длъжност. Последната обособена позиция е насочена към извършването на задължителните дейности по информация и публичност по проекта.

            Обособена позиция № 1: Успешно общуване в неформална и делова среда;

Дейността включва организиране и провеждане на обучение на не по-малко от 25 служители на РЗИ Кърджали.

            Обособена позиция № 2: Управление на екипното представяне;

Дейността включва организиране и провеждане на обучение на не по-малко от 25 служители на РЗИ Кърджали.

            Обособена позиция № 3: Усъвършенстване на личната ефективност;

Дейността включва организиране и провеждане на обучение на не по-малко от 30 служители на РЗИ Кърджали.

Обособена позиция № 4: Екипна комуникация и екипно взаимодействие;

Дейността включва организиране и провеждане на обучение на не по-малко от 48 служители на РЗИ Кърджали.

            Обособена позиция № 5: Безопасност и здраве при работа в лабораториите на РЗИ Кърджали.

Дейността включва организиране и провеждане на обучение на не по-малко от 25 служители на РЗИ Кърджали.

Обособена позиция № 6: Информация и публичност

Дейността включва изработване на 1 брой информационна табела, 2 броя информационни банери, 4 броя публикации в печатни медии и 1000 броя информационни брошури.

2.      Цел на поръчката

Настоящата публична покана е насочена към създаване на условия за насърчаване и подкрепа на професионалното развитие на служители на Регионална здравна инспекция - Кърджали и включва следните основни дейности:

- Обучение 1 Успешно общуване в неформална и делова среда;

- Обучение 2 Управление на екипното представяне;

- Обучение 3 Усъвършенстване на личната ефективност;

- Обучение 4 Екипна комуникация и екипно взаимодействие;

- Обучение 5 Безопасност и здраве при работа в лабораториите на РЗИ Кърджали;

- Информация и публичност.

Общата цел на настоящата поръчка е повишаване равнището на професионална компетентност на служители на Регионална здравна инспекция Кърджали; придобиване на нови и развитие на съществуващи знания и умения; развитие на потенциала на служителите в съответствие с изискванията на работата и приоритетите на организацията; подготвяне на персонала да се справя по-добре с промени и непредвидени обстоятелства; предоставяне на възможност за конкурентно предимство; подобряване изпълнението на служебните задължения, повишаване на удовлетворението от работата и личната мотивация. Изпълнението на тези дейности предвижда провеждане на обучения, които са от съществено значение за развиване на експертния капацитет в Инспекцията.

Специфичната цел на обществената поръчка е провеждане на обученията по Проекта, съгласно заложените в него условия и изисквания, с оглед усъвършенстване на ръководните умения и на индивидуалния потенциал за развитие на служители от РЗИ Кърджали, както и извършване на дейностите по информация и публичност от проекта.

 

20 март   2015 г.

 

ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ

на служителите на Регионална здравна инспекция Кърджали,

по проект: Компетентна и ефективна администрация в РЗИ-Кърджали, финансиран по Оперативна програма Административен капацитет, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с Договор № А 13-22-31/16.05.2014  г.

 

Обучение на тема:  Облачните услуги иновативен подход за електронното управление (ЕП-6), проведено в периода 26.02-27.02.2015 г. в гр. Банкя, организирано от Институт по публична администрация, I-ва група 15 участници.

Лектор: инж. Николай Дилов

 

 
         
 

 

 

Обучение на тема: Успешно общуване в неформална и делова среда, проведено в периода 04.03-06.03.2015 г., организирано от фирма Ла Фит ООД 25 участници.

Лектор: д-р Младен Младенов

 

 
         
 

 

 

Обучение на тема: Управление на екипното представяне, проведено в периода 11.03-13.03.2015 г., организирано от фирма Ла Фит ООД 25 участници.

Лектор: доц. д-р Валентин Василев

 

 
         
 

 
         
 

 

 

Обучение на тема: Емоционална интелигентност в управлението (УА-5), проведено в периода 16.03-18.03.2015 г. в гр. Банкя, организирано от Институт по публична администрация, I-ва група 17 участници.

Лектори: Бисерка Зарбова и Милена Мирчева

 

 

           

            Обучение на тема: "Облачните услуги - иновативен подход за електронното управление", проведено на 26.03-27.03.2015 г. в гр. Банкя.


            Лектор: инж. Николай Дилов