18 март 2013 г.

 

Защо е необходимо да се ваксинират 12 годишните момичета срещу рак на маточната шийка и какви са ползите за тях?

Клип и презентация на кампанията.

 

01 ноември 2012 г.

 

Стартира регионална кампания

за профилактика на рака на маточната шийка

 

Вчера в Дома на здравето в РЗИ директорът на инспекцията доц.д-р Жени Стайкова,дм даде старт на регионалната кампания за профилактика на рака на маточната шийка в изпълнение на Националната програма, приета през юли с решение на Министерския съвет.

Регионалната кампания ще се проведе под патронажа на областния управител на област Кърджали г-жа Иванка Таушанова, която в словото си изтъкна, че целта е с безплатни ваксини да бъдат имунизирани срещу това коварно заболяване колкото се може повече момичета на 12-годишна възраст. До края на годината от ваксината могат да се възползват всички момичета, родени през 2000 година.

Директорът на РЗОК д-р Соня Ангелова каза пред присъстващите на работната среща, че финансирането на разходите за ваксини се поема от Касата чрез трансфер на средства от Министерството на здравеопазването. Имунизацията е препоръчителна и се извършва от личния лекар на детето след информирано съгласие на родителите.

За изпълнение на дейностите бе сформиран Регионален координационен съвет с председател доц.Стайкова и секретар д-р Христо Бонев. Регионален координатор за програмата в област Кърджали е д-р Таня Беловска – директор на дирекция „Надзор на заразните болести” в РЗИ. Членове на Съвета са общопрактикуващи лекари, гинеколози, педиатри, представители на областта и седемте общински администрации, на Районната здравноосигурителна каса, Регионалния инспекторат по образование, Районната колегия на БЛС и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, БЧК, Обществената коалиция за здраве, неправителствени организации и медии.

Повече за целите и задачите на кампанията за профилактика на рака на маточната шийка, която ще продължи до 2016 година, можете да прочетете тук.

 

 

30 октомври  2012 г.

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

На 31 октомври (сряда) от 16.00 часа в Дома на здравето в РЗИ ще се проведе работна среща във връзка с изълнението на Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България (2012-2016).

Срещата ще се ръководи от директора на инспекцията доц.д-р Жени Стайкова,дм и в нея ще вземат участие областният управител на област Кърджали г-жа Иванка Таушанова, кметовете на общини, представители на Районната здравноосигурителна каса, РК на БЛС, Регионалната колегия на сдружението на общопрактикуващите лекари, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ), Регионалния инспекторат по образование, БЧК, медиите и др.

Ще бъдат представени членовете на Областния координационен съвет за изпълнение на Програмата и Работната програма за действие в област Кърджали.

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България (2012-2016) бе приета от Министерския съвет с Протокол №29 от 25 юли 2012г. Правителството отпусна 2 млн. лева за закупуване на ваксини с цел обхват до 75% на момичета на възраст 12 години. Това е първата препоръчителна ваксина, която се реинбурсира от Здравната каса.

Профилактичните ваксини срещу рак на маточната шийка (РМШ) са най-новото постижение на съвременната медицина в контрола на раковите заболявания чрез средствата на ваксинопрофилактиката. До момента в световен мащаб са поставени над 9 мл. дози от ваксината. Национална програма за профилактика на РМШ започва да се прилага за първи път в САЩ преди 9 години.

Повече информация за приложението на ваксината ще откриете на сайта на РЗИ.

 

05 октомври 2012 г.

 

ОУ”П.К.Яворов” в Кърджали - партньор на РЗИ в здравното възпитание на родители и ученици

 

         Специалистите от отдел „Противоепидемичен контрол” към Дирекция „Надзор на заразните болести” и Дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето” Мариана Михайлова и Ренета Велкова проведоха среща с родители на ученици от ОУ”П.К.Яворов” – Кърджали, организирана от директора на училището г-жа Елена Янева и класни ръководители.

Родителите и техните деца бяха информирани за дейностите на Регионалната здравна инспекция в Кърджали по Националната програма за профилактика на рака на маточната шийка, изпълнението на Имунизационния календар на Република България, начините за предпазване от Хепатит А и обучителната дейност по здравно възпитание, която се осъществява с учениците от училището във връзка със съответните рискови фактори за здравословен начин на живот.

Бяха раздадени здравно-просветни материали по засегнатите теми. Листовката за предпазване от вирусен Хепатит тип А публикуваме тук.

 

   

 

 

04 октомври  2012 г.

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА

НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2012 – 2016 г.

 

Програмата бе приета от Министерския съвет с Протокол №29 от 25 юли 2012г. и вече е в действие. Неин координатор в РЗИ-Кърджали е д-р Таня Беловска – директор на дирекция „Надзор на заразните болести”.

Целта е да бъдат обхванати максимален брой момичета на възраст от 12 години с ваксинация срещу рак на маточната шийка.

Високата честота и неблагоприятната прогноза на заболяването определят неговото значение като тежък проблем на съвременното обществено здравеопазване. Ежегодно в света се регистрират около 0,5 млн. нови заболели и 250 000 смъртни случаи. Прогнозите показват, че цената на всяко забавяне на ваксинацията с пет години се измерва със смъртта на нови 1,5 – 2 млн. жени в активна възраст.

В Европейския регион на СЗО РМШ е втората по честота форма на раково заболяване при жените на 15-44 години, след рака на гърдата. Данните показват, че всяка година нови 60 000 жени развиват рак на маточната шийка и почти половината от тях умират от заболяването.

Мястото, което заема България в сравнителната европейска статистика, е по-близо до това на най-неблагополучните страни. Според данните на Националния раков регистър, честотата на новооткритите случаи на РМШ се е увеличила почти трикратно - от 10,0/100 000 през 1981 г. до 28,2/100 000 през 2007 г. Броят на новите заболявания за последните години е от порядъка на 1100-1200 годишно, а на смъртните случаи - между 350 и 400. Това означава, че всеки ден в България умира по една жена от РМШ и се диагностицират три нови случая на заболяването.

Профилактичните ваксини срещу рак на маточната шийка (РМШ) са най-новото постижение на съвременната медицина в контрола на раковите заболявания чрез средствата на ваксинопрофилактиката. Този забележителен прогрес бе възможен след доказване на вирусната етиология на заболяването (откритие, отбелязано неотдавна с Нобелова награда), последвано от разработване и въвеждане в практиката на безопасни и високо ефективни папиломавирусни ваксини.

Препоръките на Българската педиатрична асоциация за приложението на ваксините срешу човешкия папиломен вирус (НРV) за профилактика на рака на маточната шийка можете да прочетете тук.

 

 

 

Информационната брошура на националната кампания може да изтеглите от тук.

 

 

 

Повече за ваксината Silgard, (MSD) може да научите от тук.

 

 

 

 Повече за ваксината Cervarix (GlaxoSmithKline) може да научите от тук.

 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА В  БЪЛГАРИЯ, 2012-2016 г.

РАБОТНА ПРОГРАМА

 

№ по ред

Дейност

Отговорни институции/

Изпълнители

Срок

Целеви групи/

бенефициенти

Резултати/Индикатори

1

2

3

4

5

6

1.

Осигуряване на ефективно управление и координация на Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в България

1.1.

Сформиране на Национален координационен съвет по първична профилактика на РМШ и утвърждаване на правилник за дейността му

МЗ

 

 

 

Юни

2012 г.

 

 

 

Участници в програмата

 

 

Сформиран НКС, одобрен от министъра на здравеопазването правилник за дейността му

1.2.

Определяне на Национален координатор и секретариат за програмата

 

МЗ

 

Юни

2012 г.

Участници в програмата

Определен национален координатор и секретариат

1.3.

Определяне на регионални координатори

НКС, Национален координатор, МЗ

Юни

2012 г.

Участници в програмата

Определени регионални координатори на програмата

1.4.

Изграждане на система за мониторинг и контрол по изпълнението на програмата на национално и регионално ниво

 

НКС, Национален координатор, МЗ, НЗОК

Юни

2012 г.

Участници в програмата

 

Определени показатели за мониторинг и контрол на програмата

2.

Разработване на механизми за изпълнение на профилактичната имунизация, отчет и осигуряване ниво на заплащане с публични средства на ваксините срещу HPV за основната целева група

2.1.

Въвеждане на код на имунизацията срещу HPV в Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България

 

МЗ

Юли

2012 г.

Момичетата от целевите групи

Въведен код на имунизацията срещу РМШ

2.2.

Изготвяне на указания относно реда за предписване, отпускане и получаване на ваксините срещу HPV, съобразени с действащата нормативна уредба

 

НЗОК

Юли

2012 г.

Момичетата от целевите групи

Изготвени указания

2.3.

Разработване на механизъм за отчет на извършените от ОПЛ имунизации

МЗ, НЗОК

Юли

2012 г.

Момичетата с извършени имунизации

Разработен механизъм

3.

Дейности, целящи повишаване нивото на информираност сред населението, със специална насоченост към целевите групи и изпълнителите на програмата, за значимостта на РМШ и възможностите за първична профилактика чрез имунизация

3.1.

Анкетно проучване за установяване състоянието на информираност на населението по въпросите на РМШ и необходимостта от първична профилактика чрез имунизация

 

МЗ, НКС, РЗИ

 

 

 

 

2012 г. и

2016 г.

 

 

 

Родители, девойки и млади жени, медицински специалисти, учители

Определени показатели за информираност по групи от населението и извършени анкетни проучвания

 

3.2.

Разработване на методични ръководства за профилактика на РМШ за медицинските специалисти изпълнители на програмата

МЗ, НЗОК, НКС, Национален координатор, професионални и научни медицински сдружения

2013 г.

ОПЛ, педиатри, АГ-специалисти

Разработени, издадени и разпространени методични ръководства

3.3.

Разработване, издаване и разпространение на информационни и обучителни материали за РМШ и методите на профилактика чрез печатни издания, интернет страници на пациентски организации и медицински сдружения, средства за масово осведомяване

 

МЗ, НКС, Национален координатор, РЗИ, пациентски организации

Текущ

 Родители, учители, девойки и млади жени медицински специалисти и др.

Разработени, издадени и разпространени информационни и обучителни материали

3.4.

Провеждане на беседи и разговори с родители, девойки и млади жени за значението на имунизацията срещу HPV

 

МЗ, РЗИ,

здравни медиатори, НПО

2012 – 2016 г.

Родители, девойки и млади жени

Проведени беседи за значението на имунизацията срещу HPV

 

3.5.

Здравно обучение на ученици за запознаване с риска от заболяването и ползата от имунизацията срещу HPV чрез тематични часове в рамките на часа на класа, занимания в занятията на полуинтернатните групи, извънкласните и извънучилищните дейности

 

МЗ, НКС, МОМН, РЗИ

Текущ

Ученици

Извършени обучения – класни и други форми

3.6.

Организиране на годишни форуми, насочени към профилактика на РМШ

МЗ, НКС, Национален координатор, Пациентски организации

Ежегодно

Родители, учители,  медицински специалисти и др.

Проведени ежегодни срещи на национално и регионално ниво

3.7.

Провеждане на срещи за информиране за дейностите по програмата на журналисти, отразяващи здравна тематика в медиите

МЗ, НКС, Национален координатор, РЗИ, пациентски организации

Текущ

Журналисти, отразяващи здравна тематика

Проведени информационни срещи

3.8.

Провеждане на семинари за обучение на медицинските специалисти изпълнители по програмата, здравни медиатори, НПО по въпросите на РМШ и необходимостта от първична профилактика чрез имунизация

 

МЗ, НКС, Национален координатор, РЗИ

Текущ

Медицински специалисти, здравни медиатори, НПО

Проведени семинари

4.

Осигуряване на имунизационно покритие на момичетата от основната целева група

4.1.

Идентифициране и консултиране на подлежащите от основната целева група

 

ОПЛ, РЗИ, здравни медиатори, НПО

2012-

2016 г.

Момичетата от целевата група

Консултирани млади момичета

4.2.

Провеждане на имунизации на подлежащите от основната целева група

 

ОПЛ

2012-

2016 г.

Момичетата от целевата група

Проведени имунизации

5.

Мониторинг и оценка на програмата

5.1.

Периодична оценка и анализ на работата за повишаване нивото на информираност сред населението за риска от заболяването и за профилактичния ефект на ваксините срещу HPV

 

МЗ, НКС, Национален координатор

Текущ

Участници в програмата

Представен шестмесечен и годишен анализ на извършените дейности

5.2.

Периодична оценка и анализ на изпълнението на имунизацията срещу HPV на подлежащите

МЗ, НКС, Национален и регионални  координатори, НЗОК

Текущ

Участници в програмата

Представен шестмесечен и годишен анализ на извършените имунизации

5.3.

Изготвяне на годишни отчети за дейностите по програмата

 

НКС, Национален координатор

Ежегодно

Участници в програмата

Представен годишен отчет

5.4.

Сравнителна оценка на резултатите от въвеждащото и заключително анкетно проучване върху информираността на групи от населението за необходимостта и ползата от имунизацията срещу РМШ

НКС, Национален координатор

2016 г.

Участници в програмата

Представен анализ на резултатите от извършените анкетни проучвания

5.5.

Изготвяне окончателен анализ и оценка на програмата

МЗ, НЗОК, НКС, Национален координатор

2016 г.

Участници в програмата

Изготвен заключителен доклад с анализ и оценка на програмата

 

 

ПЛАНЪТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 3, 4 И 5 НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА (2012-2016) може да изтеглите от тук.

 

 

Правила за работа на РКС

(Утвърдени със Заповед на директора на РЗИ-Кърджали  № РД-01-232/23.10.2012)

 

1. Регионалният координационен съвет по първична профилактика на рака на маточната шийка в област Кърджали (Съветът) провежда заседания не по-малко от четири пъти годишно по предварително установен на първото заседание за годината график.

2. Заседанията се свикват от председателя на Съвета.

3. Датата, часът и мястото на провеждане на заседанията на Съвета, както и дневният ред, се определят от председателя му.

4. Членовете на Съвета се уведомяват от секретаря за дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието най-малко пет календарни дни преди провеждането му по телефон, факс, електронна поща или друг предварително уговорен начин.

5. Членовете на Съвета участват в заседанията лично.

6. Всеки от членовете, в случай, че е възпрепятстван да присъства лично, може да изрази писмено становището си по материалите от дневния ред, което се прилагат към протокола от заседанието и е неразделна част от него.

7. По решение на Съвета в заседанията му могат да участват и други експерти, в зависимост от разискваните проблеми, но без право на глас.

8. Заседанията се считат за редовни, ако в тях са участвали не по-малко от 2/3 от състава на Съвета. При липса на кворум се насрочва ново заседание.

9. Заседанията се ръководят от председателя, а в негово отсъствие - от друг член на Съвета, упълномощен от председателя.

10. Съветът взема решенията с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието. Регионалният координатор е без право на глас.

11. За всяко заседание се води протокол, който се подписва от председателя и секретаря на Съвета. Протоколите от заседанията се водят от секретаря. Всеки протокол съдържа дата и място на провеждане, дневен ред, решенията, които са взети, изразено особено мнение и постъпили писмени становища.

12. Секретарят уведомява членовете на Съвета за изготвения протокол в 3-дневен срок от подписването му от председателя. При поискване, член на Съвета може да се запознае с протокола и приложените към него материали при секретаря.

 

 

 

Заповед № РД–01–232/ 23.10.2012г на директора на РЗИ

 

 

Писмо за подкрепа от МОМН

 

 

Заповед на министъра на здравеопазването

 

 

 

Национална програма за профилактика на рака на маточната шийка в Р България 2012-2016 г.