Система за е-връчване НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

 

Предвид създадената ситуация и ограничаване, противодействие и превенция от разпространение на коронавирус COVID–19 РЗИ-Кърджали, препоръчва да се използват електронните канали за комуникация, както следва:

 

Система за сигурно електронно връчване Системата дава възможност за водене на кореспонденция по електронен път /подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др./ към и от администрацията, без да е необходимо от физическо присъствие на място. Държавна агенция „Електронно управление“ поддържа и администрира системата, като е важно да се знае, че комуникацията чрез системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща, като е в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 г., чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронно управление. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхранение на електронни документи от публични органи, физически и юридически лица.

По електронна поща на адрес: rzi.kardjali@gmail.com – всички прилагани документи трябва да бъдат подписани с КЕП
Забележка:
Всички административни услуги могат да бъдат заявени по електронен път.
При всички електронни канали за заявяване на услуга може да се изисква идентификация с КЕП (Квалифициран електронен подпис) или ПИК на НОИ.
Резултатът от заявената услуга може да получите по електронен път с или с лицензиран пощенски оператор.
Гореща линия: 0361 / 6 02 73

 

 

АНТИКОРУПЦИЯ

 

 

ГОРЕЩА ЛИНИЯ

 

0361 / 6 02 73

 

 

Телефон за контакти, на който гражданите могат да получат информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19

 

0361 / 6 02 81

0884 331 650

 

 

ОТ ПЪРВИ ЮНИ 2012 Г. E В СИЛА ПЪЛНАТА ЗАБРАНА НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В ЗАКРИТИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА И В НЯКОИ ОТКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА
(ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО, ДВ, бр. 40 от 29.05.2012 г.)

 

 

E - сигнали на : bezdim.rzikj@gmail.com

ВРЪЗКИ ОТНОСНО:  Информация за COVID-19

 

Актуална информация от МЗ за коронавирус COVID-19 /за граждани и медицински специалисти/

Актуална информация от НЦЗПБ

 

22.10.2020 Заповед № РД-01-611/22.10.2020

22.10.2020 Мотиви към Заповед № РД-01-611/22.10.2020

22.10.2020 Заповед № РД-01-610/22.10.2020

22.10.2020 Мотиви към Заповед № РД-01-610/22.10.2020

21.10.2020 Заповед № РД-01-609/21.10.2020

21.10.2020 Заповед № РД-01-608/21.10.2020

21.10.2020 Мотиви към Заповед РД-01-608/21.10.2020

13.10.2020 Заповед № РД-01-604/13.10.2020

13.10.2020 Заповед № РД-01-603/13.10.2020

12.10.2020 Заповед № РД-01-583/12.10.2020

07.10.2020 Заповед № РД-01-572/07.10.2020

30.09.2020 Заповед № РД-01-549/30.09.2020

30.09.2020 Заповед № РД-01-548/30.09.2020

30.09.2020 Заповед № РД-01-547/30.09.2020

08.09.2020 Заповед № РД-01-500/08.09.2020 - За изменение на Заповед № РД-01-473/14.08.2020 г.

31.08.2020 Заповед № РД-01-489/31.08.2020
31.08.2020 Заповед № РД-01-488/31.08.2020
31.08.2020 Заповед № РД-01-487/31.08.2020

20.08.2020 Заповед № РД-01-477/20.08.2020

14.08.2020 Заповед № РД-01-473/14.08.2020
14.08.2020 Приложение № 2 към Заповед № РД-01-473/14.08.2020
14.08.2020 Приложение № 4 към Заповед № РД-01-473/14.08.2020
14.08.2020 Приложение № 5 към Заповед № РД-01-473/14.08.2020
11.08.2020 Заповед № РД-01-459/11.08.2020

04.08.2020 Заповед № РД-01-452/04.08.2020

 

архив

 

Регионална здравна инспекция - Кърджали е структура на Министерство на здравеопазването, създадена с ПМС № 1/06.01.2011г. (ДВ бр. 5/14.01.2011г.) в сила от 14.01.2011г. във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за здравето. Осъществява своите функции в съответствие с Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции (РЗИ).

 

РЗИ - Кърджали реализира държавната здравна политика на територията на област Кърджали с управление и администриране, достъпно за наблюдение и външен контрол. Осъществява следните дейности:

- извършва регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност по чл. 2”а” от Закона за лечебните заведения и осъществява контрол по извършената регистрация, сигнали и жалби на граждани;

- организира и контролира дейността по медицинската експертиза и на регионалната картотека на медицинската експертиза;

- събира и обобщава статистическата информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа в област Кърджали;

- упражнява контрол върху заразните болести и извършва дейности по имунизационния календар на Р България;

- извършва микробиологични, вирусологични, паразитологични и генетични изследвания в своите модерно оборудвани лаборатории;

- извършва контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa;

- извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене и за реклама и продажба на алкохолни напитки;

- извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда с анализ и оценка на влиянието им върху човешкото здраве;

- наблюдава, оценява и контролира шума в урбанизираните територии и обществените сгради, замърсителите в храни и питейните води;

- извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите като реализира дейности по международни и национални профилактични програми;

- оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве;

- участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти за опазване и подобряване на общественото здраве.

 

            Работно време: 8.30 - 12.00 и 12.30 - 17.00 часа от понеделник до петък.

            Работно време на звеното за административно обслужване: от 8:30 часа до 17:00 часа без прекъсване.

Интегрирана система за управление на качеството

 


Всички права запазени - РЗИ Кърджали - 2011