Оперативна програма Добро управление

 

 

 

Проект BG05SFOP001-2.019-0066-C01 Специализирани обучения в Регионална здравна инспекция Кърджали

Проект: Компетентна и ефективна администрация в РЗИ - Кърджали

Проект INTERSYC

Проект Трансграничен изследователски център Околна среда и здраве (RCEH)

Националната програма за профилактика на рака на маточната шийка

Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65-годишна възраст 2023-2026