Канали за подаване на сигнал

ИНТЕГРИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
НА КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ
Цели на антикорупционната политика


Въвеждане на устойчиви стандарти за добро управление – отговорност, прозрачност, отчетност, своевременност, ефективност, сътрудничество и координация между компетентните структури;
Недопускане на корупционни практики и нулева толерантност към корупционни прояви на високите етажи на държавната власт и местното самоуправление;
Ефективна защита на финансовите интереси на Европейския съюз.
 


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Администрацията на Регионална здравна инспекция – Кърджали заявява своята воля за противодействие на всички прояви на корупцията, злоупотребите и всякакво друго неетично поведение от нейните служители.
Политиката на ръководството е за нулева толерантност към прояви на служителите на Инспекцията за неспазване на етичните норми и кодекс на поведение, участието им в корупционни схеми и злоупотреби със служебно положение.
Ние се ангажираме да извършим проверка на всеки сигнал за корумпиран наш служител и да Ви информираме за предприетите действия и резултат своевременно.
Напомняме Ви, че съгласно разпоредбите на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години”.
РЗИ – Кърджали гарантира анонимността на гражданите!
Благодарим Ви за съдействието!

 

За сигнали и жалби за корупция, моля обърнете се към Комисията по превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет на адрес:

http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12

или се обадете на телефон 0361 / 6 02 73 или ни пишете на email: anticorruption.rzikj@gmail.com

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА РЗИ-КЪРДЖАЛИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И

НАРУШЕНИЯ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Етичен кодекс

Декларации по чл 12 от ЗПУКИ

 

Антикорупционни правила и процедури

Инструкция за подаване на сигнали за корупция

Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси

Антикорупционен план на Министерството на здравеопазването и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването за 2018 г.

Антикорупционен план на РЗИ-Кърджали за 2019г.

Антикорупционен отчет на РЗИ-Кърджали - Първо полугодие на 2019г.

Антикорупционен отчет на РЗИ-Кърджали - Второ полугодие на 2019г.

Антикорупционен план на РЗИ-Кърджали за 2020г.

Антикорупционен отчет на РЗИ-Кърджали - Първо полугодие на 2020г.

Антикорупционен отчет на РЗИ-Кърджали - Второ полугодие на 2020г.

Антикорупционен план на РЗИ-Кърджали за 2021г.

Антикорупционен отчет на РЗИ-Кърджали - Първо полугодие на 2021г.

Антикорупционен отчет на РЗИ-Кърджали - Второ полугодие на 2021г.

Антикорупционен план на РЗИ-Кърджали за 2022г.

 

Резултати от проверка на сигнали